Arrêt Nº254208 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 10/05/2021

Judgment Date10 mai 2021
CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number254208
Procedure TypePlein contentieux
RvV X en RvV X - Pagina 1
nr. 254 208 van 10 mei 2021
in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV
In zake:
1. X
2. X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 7 december 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 3 november 2020.
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 7 december 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 3 november 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de administratieve dossiers.
Gelet op de beschikkingen van 2 maart 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt voor
de verzoekende partijen, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 12 december 2019, dienden
op 17 december 2019 een verzoek om internationale bescherming in.
1.2. Op 3 november 2020 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
RvV X en RvV X - Pagina 2
Deze beslissingen, die verzoekers bij aangetekende brief van 5 november 2020 ter kennis werden
gebracht, zijn de bestreden beslissingen.
- De eerste bestreden beslissing, in hoofde van verzoekster, mevrouw M.J.F.M., luidt als volgt:
Asielaanvraag: 17/12/2019
Overdracht CGVS: 05/03/2020
U had een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) op 13 augustus 2020 van 10.38 uur tot 14.31 uur. U werd bijgestaan door een tolk die het Spaans
machtig is. Uw advocaat, meester Oger (loco meester Loobuyck), was aanwezig tijdens uw persoonlijk
onderhoud.
A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een Venezolaans staatsburger, geboren op 15 februari 1967 in Upata,
Bolivar. U bent katholiek. Uw laatste woonplaats voor uw vertrek uit het land was in Puerto Ordaz, Bolivar.
U was Human Resources manager in de Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en de éenentwintig
basisondernemingen die aan het CVG verbonden waren. U maakte begrotingsvoorstellen op voor de
salarissen van het middenkader en hoge kader van de ambtenaren, was verantwoordelijk voor de
benoeming en afzetting van ambtenaren en bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten in dialoog met
het verbond van de intersectorale werknemers en de ondernemingen die verbonden waren aan het CVG.
Bij het opmaken van de salarissen merkte u op dat er een afwijkende stroom van middelen werd
aangebracht. Enkele hoge ambtenaren zouden zichzelf een buitensporig loon hebben willen toekennen,
ook al voldeden ze niet aan de benodigde criteria hiervoor. U weigerde dit te ondertekenen. Daarnaast
beschikte u over heel wat vertrouwelijke informatie die vooral de hogere ambtenaren in een lastig parket
zou kunnen brengen.
Sinds mei 2019 kreeg u problemen op uw werk omwille van uw deelname aan manifestaties van de
Venezolaanse oppositie om de werknemers van de basisondernemingen te steunen. U kreeg minder
middelen om loonsverhogingen toe te kennen, en kon geen benoemingen meer uitvoeren.
Op 14 oktober 2019 nam u deel aan een vergadering met de hoofden van de vakbonden van de
éenentwintig basisondernemingen. Na afloop van die bijeenkomst werd u een document toegestopt
waarin stond dat u uit uw ambt ontzet werd en op vervroegd pensioen werd gezet. De reden hiervoor zou
zijn dat u zich verzette tegen de nefaste beslissingen die gemaakt werden in het CVG en omdat men niet
wilde dat u nog langer de toegang zou hebben tot de vertrouwelijke informatie.
U verliet uw kantoor en ging naar huis. Ongeveer vijf kilometer voor uw huis, merkte u dat u achtervolgd
werd door twee motorrijders. Ze hielden u tegen, ongeveer ter hoogte van een tankstation, en bedreigden
u. Ze zeiden u dat u achtervolgd en gezocht werd omdat u een opposant zou zijn en droegen u op om
geen contact meer te hebben met eender welke van de vakbondsmedewerkers en hen ook geen
rechtsbijstand meer te geven of informatie te verstrekken. Indien u niet gehoorzaamde, zou u uw leven in
gevaar brengen.
Ook uw huis werd constant in de gaten gehouden door de politie en verder werd uw telefoonlijn afgetapt.
U bleef de werknemers van de basisondernemingen echter steunen. Op 2 november 2019 werd het huis
van uw zoon M. J. L. F. () in Los Chorros vernield. Hierbij werden ook verschillende zaken gestolen.
Nog ontving u verschillende dreigtelefoons van personen die u bedreigden met de dood. Ze zeiden dat
als u klacht zou indienen, het erger zou worden. Op 8 november 2019 hebben militaire groepen uw zoon
aangevallen in het landbouwbedrijf van zijn vader, waar hij werkte. De incidenten die M. J. meemaakte,
zouden verbonden zijn aan de problemen die u had met de Venezolaanse regering.
Omwille van deze problemen ging u in de tweede week van november 2019 naar El Tigre, waar enkele
ooms van u verbleven. Rond 18 november 2019 werd u daar vervoegd door uw zoon M. J.
Op 18 oktober 2019 diende u klacht in over de achtervolging die u meemaakte op 14 oktober 2019. Op
12 november 2019 diende u volgens uw verklaringen klacht in bij de Venezolaanse autoriteiten over het
incident in het huis waar uw zoon M. F. in Los Chorros verbleef.
RvV X en RvV X - Pagina 3
Op 11 december 2019 verliet u samen met uw zoon M. J. het land. U kwam aan in België op 12 december
2019 en diende hier een verzoek om internationale bescherming in op 17 december 2019.
Het huis waar uw ex-man verblijft in Venezuela wordt nog steeds in de gaten gehouden door de
autoriteiten. Uw ex-man zou ook af en toe omsingeld worden door dezelfde groep van ambtenaren die
hem soms ook naar u vragen. U verwacht dat de Venezolaanse autoriteiten ook de rest van uw huizen
zouden willen binnenvallen en onteigenen.
Uw zoon G. N. L. F. () diende op 14 december 2018 een verzoek om internationale bescherming in in
België. Hij verliet Venezuela omdat hij achtervolgd werd door de regering omwille van zijn deelname aan
protesten. Op 2 juni 2020 werd in zijn verzoek door het CGVS overgegaan tot een beslissing tot weigering
van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof
gehecht kon worden aan zijn verklaringen. Ook uw dochter U. V. L. F. verblijft in België. Zij verblijft hier
reeds vijf jaar en zou hier getrouwd zijn.
Ter ondersteuning van uw verklaringen legt u de volgende documenten neer: uw paspoort, uw
identiteitskaart, een klacht bij het openbaar ministerie dd. 18 oktober 2019, een klacht bij het openbaar
ministerie dd. 10 of 18 november 2019, een brief geschreven door de advocaat die u bijstond in het
openbaar ministerie, een document over uw pensioen, drie arbeidskaarten van het CVG op uw naam, een
document over uw job als strategisch manager, foto’s van uw deelname aan protesten, foto’s van de
politie aan uw huis in Venezuela, een document over uw scheiding, een document over uw huis dat
onteigend werd, medische documenten, een document over de actualisatie van een benefitsplan bij het
CVG, een document over de aanpassing van de loonschalen op het CVG, tabellen en dergelijke met
betrekking tot uw werk op de personeelsdienst, en de aangifte over een inval in uw zoons huis in Los
Chorros.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden
vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere procedurele
nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen
rechtvaardigt.
U haalt aan dat u in 2007 maagkanker had en hiervoor regelmatig op controle moet. Daarnaast zou u
lijden aan een probleem met uw bloeddruk en allergieën (CGVS (…), p. 4-5). U ondersteunt deze
verklaringen met medische documenten. Nergens uit uw verklaringen of documenten kan echter afgeleid
worden dat omwille van deze medische problemen het standaardprocedureverloop in het gedrang zou
zijn en er zich steunmaatregelen zouden opdringen.
Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw
rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan
uw verplichtingen.
Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een
persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico op
het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.
Allereerst kan geen geloof gehecht worden aan de problemen die u gehad zou hebben in Venezuela
omdat u als ambtenaar ingegaan zou zijn tegen de heersende cultuur van dienst waar u werkte, met name
de Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Hierover moet vooreerst benadrukt worden dat u deze problemen linkt aan de problemen van uw zoon G.
N. die al eerder een verzoek om internationale bescherming indiende (zie boven). U verklaart namelijk dat
de Venezolaanse overheid een verband had gelegd tussen u en de situatie van uw zoon en dat ze toen
druk op u begonnen leggen (CGVS (…), p. 11). Gezien de verklaringen die uw zoon G. N. aflegde over
zijn problemen in Venezuela ongeloofwaardig geacht werden (zie administratief dossier, blauwe map,
document 1), straalt dit ook negatief af op de geloofwaardigheid van uw problemen die u met
bovenstaande bewering aan de zijne verbindt.
Bovendien kunnen ook uw eigen verklaringen de problemen die u zou gehad hebben in Venezuela niet
overtuigen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT