Arrêt Nº252058 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 31/03/2021

CourtIIde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVERMANDER N.
Judgment Date31 mar. 2021
Procedure TypeAnnulation
Judgement Number252058
X - Pagina 1
nr. 252 058 van 31 maart 2021
in de zaak X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
X
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 24 december 2020
heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 9 december 2020 tot afgifte van een bevel om het
grondgebied te verlaten (bijlage 13) en tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 4 januari 2021 met refertenummer
X
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 16 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat I. ROOX verschijnt
voor de verzoekende partij, en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt
voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 9 december 2020 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een
beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de eerste bestreden beslissing
waarvan de motieven luiden als volgt:
Betrokkene werd gehoord door de politiezone Carma op 09/12/2020 en in deze beslissing werd
rekening gehouden met zijn verklaringen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT