Arrêt Nº251712 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtMAES M.
Judgment Date26 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251712
RvV X - Pagina 1 van 19
nr. 251 712 van 26 maart 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat V. HAUQUIER
Henri Jasparlaan 109
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 13 oktober 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris -generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 17 september 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 18 februari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.
Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HAUQUIER, die verschijnt voor de verzoekende partij, en
van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker dient op 18 december 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Hij wordt
gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS) op
25 juni 2020.
1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)
neemt op 17 september 2020 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering
van de subsidiaire beschermingsstatus.
A. Feitenrelaas
U verklaart de Salvadoraanse nationaliteit te beschikken en in 1987 in San Salvador (San Salvador)
geboren te zijn. U woonde de laatste zes, zeven jaar in Delgado (San Salvador).
RvV X - Pagina 2 van 19
In november 2016 begon u een eigen zaak in het centrum van San Salvador. U handelde in mobiele
telefoons en toebehoren. Uw zaak draaide goed en was zeer winstgevend. Van in het begin betaalde u
een renta van 20 dollar per week aan de bende 18. In de periode dat u de zaak begon leerde u
E.E.C.M.(…) kennen, hij had een groentezaak in de buurt. Jullie werden vrienden.
E.(...) werd in de paasvakantie van 2018 opgepakt en werd op 18 september 2 019 veroordeeld tot 12
jaar cel voor afpersing. Hij zit op dit moment in de gevangenis. U hielp hem tijdens zijn strafproces door
zijn advocaat te betalen.
In mei 2019 kwam een lid van de bende 18 naar uw zaak. U kende hem, want hij inde de wekelijkse
renta. U kreeg van hem een telefoon aangereikt en nam die op. Een onbekende man zei dat u duizend
dollar moest betalen, hij voegde eraan toe dat hij vanuit de gevangenis belde en u acht dagen had om te
betalen. Als u dat niet deed zou u vermoord worden. U stemde in en betaalde. In september 2019
gebeurde exact hetzelfde, u betaalde opnieuw.
Eind november kwamen er drie mannen binnen in uw zaak. Ze plaatsten een pistool tegen uw hoofd en
namen u mee naar een opslagplaats. Daar vertelden ze u dat u driedui zend dollar moest betallen tegen
ten laatste 15 december. U vroeg waarom en zei dat u de vaste renta betaalde. De mannen verklaarden
dat het om iets anders ging en u dit apart moest betalen. Eén van de mannen zei ook dat ze alles over u
wisten. U ging meteen naar de politie maar werd er niet geholpen. Toen u terugkwam van de politie en
weer in de zaak was, kwamen de mannen terug. Ze zeiden dat het niet zou helpen naar de politie te
gaan en dat u moest betalen. Diezelfde avond wachtten enkele bendeleden u ook op bij u thuis. Ook zij
zeiden dat u vermoord zou worden als u niet betaalde. U nam wat kleren en geld mee en vertrok. U
woonde nog een week in een hotel en twee dagen bij een vriendin in Soyapango. Na dat laatste incident
bent u nog drie keer in de zaak geweest.
De moeder van E.(...) kwam langs in de winkel. Ze vertelde u dat E.(...) achter de afpersingen en
bedreigingen zat omdat hij van mening was dat u hem niet voldoende had geholpen tijdens zijn
strafproces. Zelfs als u zou betalen zouden ze u vermoorden. Ze raadde u aan te vluchten en gaf u
enkele documenten die u zouden helpen asiel aan te vragen in de VS. Na uw vertrek werd uw zaak
verder opengehouden door een werknemer en door uw zus.
Op 11 december 2019 verliet u El Salvador, diezelfde dag kwam u aan in België. U diende er op 18
december 2019 een verzoek om internationale bescherming in.
Ter staving van uw verzoek legt u enkele documenten voor. Uw paspoort, uw identiteitskaart, een online
artikel over E.(...), het vonnis van E.(...), foto’s van uw zaak, foto’s met E.(...), een uittreksel van uw
bankrekening, facturen en documenten met betrekking tot uw zaak, een nieuwsartikel van facebook
over E.(...) en een krantenartikel over E.(...).
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Vooreerst dient opgemerkt dat, zelfs al blijkt uit de beschikbare informatie dat de georganiseerde
misdaadgroepen actief in El Salvador een grote invloed kunnen uitoefenen op het sociale, economische
en politieke leven aldaar en dat deze bendes door sommige bronnen bestempeld worden als een de
facto autoriteit, dan nog pogen deze bendes eerder door middel van criminele activiteiten hun
economische en territoriale positie te behouden en stellen we vast dat de drijfveer van daden van
vervolging veeleer economisch is en geenszins politiek gemotiveerd (cf. COI Focus El Salvador:
Situation Sécuritaire van 15 juli 2019 (beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/files/
rapporten/coifocussalvadorsituationsecuritaire20190715.pdf). Bijgevolg is in verzoeken om
internationale bescherming waarbij georganiseerde misdaadbendes betrokken zijn, de reden van de

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT