Arrêt Nº251709 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26/03/2021

CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date26 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251709
RvV X en RvV X - Pagina 1
nr.
251 709
van
26
maart
2021
in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV
In zake:
1.
X
2. X
te
n kantore van advocaat A.
LOOBUYCK
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVeKAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 20 oktober 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 15 september 2020.
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op 20 oktober 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 15 september 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de administratieve dossiers.
Gelet op de beschikkingen van 11 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
19 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN loco advocaat
A. LOOBUYCK en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen België zijn binnengekomen op 12 februari 2020 same n met
hun drie minderjarige kinderen, dienden op 18 februari 2020 een verzoek om internationale bescherming
in.
RvV X en RvV X - Pagina 2
1.2. Op 15 september 2020 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden
verzoekers bij aangetekende brief van 17 september 2020 ter kennis gebracht.
- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoeker, C.P.A.D., luidt als volgt:
“Asielaanvraag: 18/02/2020
Overdracht CGVS: 14/05/2020
U werd op 13 juli 2020 gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) van 09u10 tot 13u40. U werd hierbij bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is. Uw
advocaat, Meester Luzeyemo Ndolao (loco Meester Loobuyck) was gedurende het volledige onderhoud
aanwezig.
A. Feitenrelaas
U verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Magangué (Bolívar). U bent
katholiek christen. Toen u 10 jaar oud was overleed uw vader; hij was politieagent en werd vermoord door
het Medellínkartel. U heeft één oudere zus. Qua opleiding voltooide u uw middelbare schoolopleiding en
ging u ook naar de politieschool. Nadien werkte u bij verschillende eenheden van de Colombiaanse politie
aan de Caribische kust, onder andere de departementen La Guajira, César en Magdalena. In die periode
leerde u uw huidige vrouw B.V.M. (CG: (...); OV: (...)) kennen. Samen hebben jullie drie zonen: D. (°2004),
Dy. (°2005) en Da. (°2014). U heeft eveneens een dochter uit een andere relatie, D.D. (°2005), met wie u
sporadisch contact onderhoudt. Zij woont momenteel bij haar moeder. Vanaf 2008 verhuisde u met uw
vrouw M. naar Bogotá, waar uzelf bij verschillende politiediensten tewerkgesteld was. De laatste jaren
fungeerde u als hoofd van de lokale preventiedienst in de wijk Rafael Uribe Uribe. Daar fungeerde u als
een soort tussenpersoon: u kreeg informatie door van de gemeenschap, die u dan doorstuurde naar de
arrestatie-eenheden, waardoor zij op hun beurt arrestaties konden uitvoeren.
Uw problemen vonden hun aanvang op 4 september 2019. Vanaf die dag kreeg u dagelijks twee tot vier
oproepen van een onbekend nummer, waarbij de bellers zich steeds identificeerden als de Águilas
Negras. Zij chanteerden u: indien u niet zou stoppen met uw werk bij de politie, dan zouden ze een aanslag
plegen op uw leven en op dat van uw gezinsleden. Omwille van uw veiligheid nam u op 23 september
2019 ontslag op uw werk en één dag later, op 24 september 2019, ging u bij uw neef wonen in de stad
Armenia (Quindío). Uw vrouw en kinderen stuurde u naar uw moeder in Bogotá. Na een tijdje kreeg u
nagenoeg geen vreemde telefoonoproepen meer. Op 31 oktober 2019 bleek alles rustig en keerde u terug
naar Bogotá om terug bij uw gezin te verblijven in het huis van uw moeder. U vernam toen dat uw ontslag
bij de politie formeel in werking zou treden op 6 november 2019. Op 10 november 2019 ging u terug naar
uw voormalige werkplaats om een document omtrent die formele ontslagprocedure te gaan ophalen. Bij
het buitenkomen werd u op straat onderschept door drie gewapende individuen op een motorfiets. Ze
vroegen u of u de boodschap niet had begrepen, waarop u antwoordde dat u geen politieagent meer was
en u hen vroeg om u niet te doden. Net op dat moment passeerde er een politiepatrouille, waarop de
individuen wegvluchtten. Uzelf kon toen ontkomen door een winkelpand binnen te lopen. Daar belde u
bezorgd naar uw zus en keerde uiteindelijk terug naar het huis van uw moeder. Vier dagen later, op 14
november 2019, legde u klacht neer bij de politie van alles wat er reeds gebeurd was, en daarna ging u
naar het parket om bescherming aan te vragen. In diezelfde periode begon u ook met uw vrouw te
overleggen over uw veiligheidssituatie. Jullie overwogen Colombia te verlaten en overliepen onder andere
de mogelijkheden om naar Canada en de VS te trekken, maar al snel bleek dat de visumprocedures daar
veel tijd in beslag nemen. Op de keper beschouwd, besloten jullie naar België te vluchten en de reis te
organiseren. Dat moest stap voor stap gebeuren, want Colombia was toen gehuld in nationale stakingen.
Op 16 januari 2020 boekte u dan uiteindelijk de volledige reis naar België. Op 1 februari 2020, toen u
onderweg was naar uw voormalige woonst om spullen op te halen, werd u buiten voor uw
appartementsgebouw tegengehouden door twee individuen. Er vond een handgemeen plaats waarbij u
op de neus geslagen werd en verwondingen opliep aan uw arm. Te langen leste kon u zich bevrijden en
uw appartement binnenvluchten. Daarop bracht uw zus u naar het ziekenhuis, waar u e en nacht bleef. De
dag na het incident, op 2 februari 2020, legde u een tweede klacht neer bij de politie. Zij zonden u
eveneens naar een gerechtelijk arts. Nadien leefden u en uw gezin ondergedoken in het appartement van
uw moeder tot aan de geplande dag van jullie vertrek.
Op 11 februari 2020 verliet u samen met uw vrouw en jullie drie zonen Colombia en reisden jullie via
Madrid naar Brussel, waar jullie op 12 februari 2020 aankwamen. Twee dagen later, o p 14 februari 2020,

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT