Arrêt Nº251250 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date19 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251250
RvV X - Pagina 1
nr. 251 250 van 19 maart 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat V. HAUQUIER
Henri Jasparlaan 109
1060 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 22 mei 2020 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris -generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
20 april 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 dece mber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 7 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van advocaat J. WALDMANN, die loco advocaat V. HAUQUIER verschijnt voor
de verzoekende partij, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen België is binnengekomen op 30 december 2018 samen
met haar drie minderjarige kinderen, diende op 18 januari 2019 een verzoek om internationale
bescherming in.
1.2. Op 20 april 2020 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus
en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoekster bij aangetekende
brief van 26 april 2020 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:
Asielaanvraag: 18/01/2019
Overdracht CGVS: 15/03/2019

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT