Arrêt Nº251247 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtVAN CAMP S.
Judgment Date19 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number251247
RvV X - Pagina 1
nr. 251 247 van 19 maart 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op 18 november 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
van 14 oktober 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 11 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat
A. LOOBUYCK, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen België is binnengekomen op 3 oktober 2019, diende op 15
oktober 2019 een verzoek om internationale bescherming in.
1.2. Op 14 oktober 2020 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de
vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker
bij aangetekende brief van 15 oktober 2020 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt
als volgt:
Asielaanvraag: 15/10/2019
Overdracht CGVS: 15/01/2020
RvV X - Pagina 2
U had op 9 juli 2020, van 09.12 uur tot 13.15 uur een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig
is. Uw advocaat, meester Martine Kiwakana loco meester Alexander Loobuyck, was gedurende het
volledige persoonlijk onderhoud aanwezig.
A. Feitenrelaas
U verklaart de Venezolaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op 2 juli 1994 in Guanare in de staat
Portuguesa. U woonde tot uw vierde of vijfde in Barrio La Penita in Guanare, waarna u een drietal jaar in
het centrum van Guanare woonde. Daarna woonde u tot u van de middelbare school afstudeerde in Los
Pinos, Guanare, vervolgens twee jaar in het dorp Caripe in de staat Monagas, alvorens tot 2012 terug in
Los Pinos te gaan wonen. In 2012 verhuisde u naar Urbanizacion Los Malabares in Guanare. Hier woonde
u tot uw vertrek uit Venezuela samen met uw moeder en uw broers. Van 2012 tot 2015 studeerde u aan
de Universidad de Oriente in Puerto La Cruz, waar u ook gedurende het academiejaar in een
studentenkamer verbleef. U maakte hier uw opleiding burgerlijk ingenieur niet af. In 2015 en 2016
studeerde u in Guanare systeemanalyse, maar u rondde deze opleiding evenmin af. Sinds 2015 werkt u
op het internet door het invullen van enquêtes en een blog om aan anderen uit te leggen hoe men daar
geld mee kan verdienen. Daarnaast verdiende u ook geld door het spelen van online poker.
Sinds 2012 bent u actief voor de partij Vente Venezuela. Voor hen hield u bij verkiezingen in 2012, 2013
en 2015 een stembureau in de gaten. In 2014, 2016, 2017 en 2019 hielp u om groepen in uw wijk te
organiseren om samen naar de protesten in Guanare te gaan. U nam zelf ook deel aan deze marsen. U
ging hiervoor van huis naar huis om de boodschap van de partij te brengen, te weten te komen wat er
leefde en de mensen uit te nodigen om samen te komen om vervolgens samen naar het protest te gaan.
Op 1 mei nam u voor het laatst deel aan een protest. U nam ook deel aan enkele vergaderingen van de
partij.
U kreeg op 17 mei thuis een dreigbrief ondertekend door colectivos. Er stond in dat u een mamaguevo
fascista was en dat u oorlog kon krijgen als u dat wilde. U nam niet echt voorzorgen want u zag het eerder
als een belediging.
Op 5 juli 2019 organiseerde u een activiteit achter uw huis. M. O., een partijverantwoordelijke en
jeugdvriendin, was net in de stad en u had haar uitgenodigd. Uw broers en vijf of zes mensen uit de
gemeenschap kwamen er ook naartoe. Er werd gesproken over de onafhankelijkheid van Venezuela en
u nam zelf ook het woord.
Op 20 juli 2019 kreeg u opnieuw een dreigbrief ondertek end door colectivos. Ze scholden u hierin uit en
stelden dat als u verder zou doen met uw activiteiten u gedood zou worden. Nu was u wel geïntimideerd
en lette u op als u buitenging.
Op 23 augustus 2019 keerde u terug van een vergadering van de partij. Toen u door de wijk Los Proceres
naar huis wandelde werd u bij het buitengaan van een steegje tegengehouden door twee mannen op een
motor. Een van hen duwde u terug in de steeg, beledigde u, bedreigde u met de dood als u verder zou
doen met uw activiteiten, zei dat hij wist waar u woonde, sloeg en schopte u en stal uw gsm. Ze reden
vervolgens weg. U ging hierna naar huis en belde uw tante A. Vervolgens ging u naar haar huis en vandaar
naar het politiekantoor om klacht in te dienen. Hierna bleef u ondergedoken in het huis van uw tante tot
uw vertrek uit Venezuela.
U verliet Venezuela op 30 september 2019 op legale wijze met de bus naar Colombia. U reisde vanuit
Colombia op legale wijze met het vliegtuig via Nederland naar België, waar u op 3 oktober 2019 aankwam.
Op 15 oktober 2019 vroeg u internationale bescherming aan de Belgische autoriteiten.
U vreest bij een terugkeer vermoord te worden door colectivos.
U legt ter staving van uw verzoek om internationale bescherming volgende documenten neer: Uw
identiteitskaart, uw paspoort, uw geboorteakte, een attest van uw woonplaats, de aanvraag van uw
paspoort, uw reisverzekering, een attest van lidmaatschap van de partij Vente Venezuela, een klacht bij
de Venezolaanse politie van 23 augustus 2019 en 9 foto’s van protesten, pamfletten en andere partijleden.
B. Motivering

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT