Arrêt Nº250698 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 09/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date09 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number250698
RvV X 5 - Pagina 1
nr.
250 698
van
9
m
aart
2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat M
.
DOUTREPONT
Haachtsesteenweg 55
1210 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, op
10 november 2020 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 14 oktober 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 13 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
17 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK loco
advocaat M. DOUTREPONT en van attaché S. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeker, die verklaart van Venezolaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen België
binnengekomen op 8 september 2019 en heeft er zich vluchteling verklaard op 11 september 2019.
1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 6 december 2019 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen. Op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen werd verzoeker gehoord op 5 augustus 2020 en op 4 september 2020.
1.3. Op 14 oktober 2020 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
Deze beslissing werd op 15 oktober 2020 aangetekend verzonden.
RvV X 5 - Pagina 2
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaart de nationaliteit van Venezuela te bezitten. U bent geboren op (…) 1993. U groeide op in
Barrio Sucre in de deelstaat Tachira in Venezuela. U heeft een vaste partner, C.(…) L.(…) B.(…) B.(…).
Op (…) 2017 werd jullie dochter, L.(…) M.(…), geboren. Uw partner en dochter verblijven in San
Cristobal. Na uw middelbaar onderwijs werkte als veiligheidswerker in winkels.
In 2012 werd u lid van de studentenafdeling van de politieke partij Accion Democratica via uw vader die
reeds een aanhanger was van deze partij. U deelde flyers uit, ging handtekeningen verzamelen en nam
deel aan vreedzame manifestaties. U stopte met uw activiteiten voor Accion Democratica toen u bij het
leger begon.
Op 5 mei 2012 startte u vrijwillig met uw legerdienst. U was soldaat bij de afdeling 215 Grupo de
Artillería de Campaña en bij de dienst Commando y Servicio. U bent opgeklommen tot tweede
korporaal. Uw legerdienst werd officieel beëindigd op 9 mei 2013, maar u moest enkele maanden langer
uw legerdienst doen dan gepland, omdat president Chavez was overleden. In augustus 2013 werd uw
legerdienst beëindigd, waarbij u met een ceremonie werd afgezwaaid. U heeft zich niet geregistreerd of
aangemeld als reservist.
In 2014 nam u deel aan betogingen en manifestaties in uw wijk. U vormde samen met enkele
buurtbewoners een groep die de ingangen van uw wijk blokkeerden, om zo te proberen de ordediensten
buiten uw wijk te houden. Jullie haalden jullie inspiratie uit video’s van de protesten in Oekraïne. De
ordetroepen traden vaak hardhandig op. Een keer werd u hierbij geslagen door politieagenten. U werd
nooit gearresteerd. Eind 2014 kwamen mensen van het leger naar u op zoek. Ze zochten u eerst in uw
ouderlijk huis, vervolgens in het huis waar uw vriendin woont. Ze vroegen aan uw vader en uw vriendin
waar u was en waarom u niet aanwezig was bij uw afdeling in het leger. U besloot onder te duiken. In
2014 richtte u een petitie op, waarbij u de bevolking vroeg om te bevestigen dat u geen crimineel was. U
dacht erover na om naar Chili of Ecuador te verhuizen.
U woonde een tijdje bij verschillende vrienden, tot u zich in 2016 vestigde bij uw vriend J.(…) C.(…) in
de wijk Pimeos 1. In 2016 startte u samen met uw vriend met een opleiding gastronomie. U rondde deze
opleiding af in 2018, waarna u gewerkt heeft als kok.
De veiligheids- en economische situatie werd steeds slechter in Venezuela. In 2017 legde u een klacht
neer bij A.(…) P.(…) tegen de bedreigingen aan uw adres. In 2018 vroeg u aan een vriend om uw
paspoort in Caracas te gaan regelen. Op 6 september 2019 verliet u Venezuela en ging u via een
illegale grensovergang naar Colombia. Vanuit Colombia nam u het vliegtuig naar de Dominicaanse
Republiek, alvorens op 8 september 2019 in België aan te komen.
Op 11 september 2019 diende u in België een verzoek om internationale bescherming in. Ter staving
van uw verzoek legt u volgende documenten neer: uw paspoort, uw identiteitskaart, een kaart van uw
militaire dienst, een petitie, twee verklaringen van de partij Accion Democratica, een klachtenbrief, een
brief door u geschreven over uw problemen, een overlijdensakte en een identiteitskaart van een
familielid, een bundel medische documenten, een vervallen identiteitskaart op uw naam, uw
geboorteakte met legalisatie, schoolattesten en certificaten, werkdocumenten, fiscale attesten, attesten
van uw legerdienst, foto’s van betogingen en manifestaties, foto’s van uw legerdienst en foto’s van u
aan de grens met Colombia.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT