Arrêt Nº250290 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 02/03/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date02 mar. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number250290
RvV X - Pagina 1
nr.
250 290
van
2 maart
2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
-
X
ten kantore van advocaat
P.
ROBERT
Sint-Quentinstraat 3/3
1000 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op
2 oktober 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 21 september 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 5 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 februari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat P. ROBERT en van attaché H.
NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoeksters die verklaren van Colombiaanse nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen
België binnengekomen op 27 april 2017 en hebben elk een verzoek om internationale bescherming
ingediend op 5 januari 2018.
Op 21 december 2018 en 9 januari 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen de beslissingen waarbij aan verzoeksters de vluchtelingenstatus en de subsidiaire
beschermingsstatus werden geweigerd.
Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 220 798 van 6 mei 2019
werden aan verzoeksters eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus
geweigerd.
RvV X - Pagina 2
Op 14 februari 2020 dienen verzoeksters een tweede verzoek om internationale bescherming in.
1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeksters door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 30 juli 2020 aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen overgemaakt.
1.3. Op 21 september 2020 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissingen houdende niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Deze beslissingen werden op 24
september 2020 aangetekend verzonden.
De bestreden beslissing aangaande D. B. B. B. (moeder) luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
U verklaart de Colombiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op (…) 1976 te Bogota, waar
u steeds hebt gewoond. U studeerde af als tandarts en mechanisch tandtechnicus en was werkzaam in
deze sector. Uw echtgenoot was werkzaam als politieagent. Hij was onder andere betrokken bij
gerechtelijke dossiers tegen verschillende leden van de bende Las Ferias. Hierdoor werd uw gezin sinds
2006 door deze bende bedreigd, onder andere via dreigtelefoons. Na de rechtszaak tegen de
bendeleden van Les Ferias werden enkele collega’s van uw echtgenoot gedood. In werkelijkheid
hadden de belagers het eigenlijk op uw echtgenoot gemunt. In 2012 is uw echtgenoot met pensioen
gegaan bij de politie en startte hij een borduurzaak op. De telefonische bedreigingen bleven
onverminderd doorgaan. Rond 2016 werden jullie door een auto achtervolgd. Uw echtgenoot slaagde er
in deze af te schudden door snel te rijden. In januari 2017 werd u op de bus overvallen door leden van
de Las Ferias bende: ze namen uw gsm af en zeiden dat u uw echtgenoot moest laten weten dat ze van
alles op de hoogte waren.
Op 25 april 2017 is uw dochter B. T. M. D. (CG X ; O.V. X) uit Colombia vertrokken en een dag later
bent u samen met uw toen nog minderjarige dochter P. N. M. D. (CG X; O.V. X) uit Colombia
vertrokken. Jullie reisden legaal naar België en kwamen hier aan op 27 april 2017. Jullie dienden een
verzoek om internationale bescherming in op 5 januari 2018. Uw moeder liet u weten dat ze vreemde
mensen in de buurt had gezien die haar woning in het oog hielden. Uw echtgenoot kreeg nog steeds
dreigtelefoons en werd rond september 2018 nog een keer achtervolgd.
Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende originele documenten voor: uw identiteitskaart (d.d.
31/10/’94), de identiteitskaarten van uw dochters P. N. en B. T. (d.d. 8/1/’16), uw paspoort (d.d.
23/8/’16), het paspoort van uw dochter P. N. (d.d. 22/6/’16), uw rijbewijs, beroepskaartjes en
politiekaartjes. Tevens legde u kopieën voor van aanbevelingsbrieven, uw diploma, een certificaat van
tandmechanica, uw tandartsvergunningen, uw huwelijksakte, de geboorteakten van uw kinderen, een
gerechtelijk dossier, een politiedossier, een klacht en medische documenten in verband met uw
schoonmoeder.
Op 21 december 2018 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) voor jullie een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus aangezien geen geloof werd gehecht aan de door jullie afgelegde
verklaringen. Op 6 mei 2019 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) deze
beslissing.
Op 14 februari 2020 diende uw dochter P. N. in eigen naam een verzoek in. Op diezelfde datum
dienden u en uw andere dochter B. T. tevens een tweede verzoek in. Ter staving van dit verzoek
vermeldt u dezelfde feiten als bij uw eerste verzoek om internationale bescherming, namelijk de aan uw
gezin gerichte bedreigingen omwille van uw echtgenoots betrokkenheid bij de arrestatie van leden van
de Las Ferias bende. U voegt eraan toe dat uw echtgenoot nog telefonische bedreigingen ontving en
hierdoor in augustus 2019 van telefoonnummer veranderde. Op 25 juli 2020 werd de WhatsAppaccount
van uw dochter B. T. gehackt. U, uw moeder en uw dochter P. N. kregen toen een vreemd bericht met
de vraag naar een code.
Om uw verklaringen te staven, legt u kopieën van de volgende documenten neer: een brief van jullie
advocaat, een door een privédetective opgesteld document en de bijhorende petitierechten en
antwoorden op informatievragen, een getuigenis van een collega van uw echtgenoot, de transcriptie van
de video van de hoorzitting i.v.m. de Las Ferias bende, door uw echtgenoot ingediende aangiftes

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT