Arrêt Nº249792 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/02/2021

CourtIVe KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtDE SMET A.
Judgment Date24 fév. 2021
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number249792
RvV X - Pagina 1
nr. 249 792 van 24 februari 2021
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat C. DESENFANS
Eugene Plaskysquare 92-94/2/2
1030 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, op 23 april 2020
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 25 maart 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 17 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
27 januari 2021.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. JANSSENS loco advocaat C.
DESENFANS en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekster, die verklaart van Salvadoraanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen
België binnengekomen op 27 februari 2019 en heeft een verzoek om internationale bescherming
ingediend op 8 maart 2019.
1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster door de
Dienst Vreemdelingenzaken op 6 juni 2019 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen. Op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
werd verzoekster gehoord op 24 oktober 2019 en op 13 februari 2020.
RvV X - Pagina 2
1.3. Op 25 maart 2020 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
Deze beslissing werd op 1 april 2020 aangetekend verzonden.
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U heeft de Salvadoraanse nationaliteit en werd geboren op (…) 1977 in San Salvador. U woonde daar
heel uw leven. U was gehuwd met W.(…) E.(…) T.(…) M.(…) tot aan diens onverwachte overlijden op
(…) 2016. U heeft samen een zoon, namelijk W.(…) K.(…) T.(…) P.(…), geboren op (…) 2016. Voor het
overlijden van uw echtgenoot kende u in El Salvador geen problemen. Kort na zijn dood zouden er
problemen zijn gekomen over zijn erfenis. Uw echtgenoot had immers nog geen testament opgemaakt.
Twee dagen na zijn overlijden, zou u door uw voormalige schoonzussen zijn aangevallen en ze zouden
u hebben geslagen. Ze eisten alle documenten van uw echtgenoot, onder andere de eigendomsakte
van het huis. Uw schoonmoeder zou u hebben verdedigd en ze zou ervoor gezorgd dat 25% van haar
zoon, aan de twee kleinkinderen uw man had ook nog een dochter uit een eerder huwelijk zou
worden gegeven op een wettelijke manier als vruchtgebruik. U zou ook het recht hebben gehad om in
het huis te blijven wonen. Uw schoonzussen pikten dit niet. Ze begonnen insinuaties te maken dat uw
zoon niet van uw man was, omdat hij een getinte huidskleur had, terwijl u en uw man vrij blank van
gezicht zijn.
Dit document aan uw zoon, wekte wrevel op bij uw schoonzussen. Ze zouden u en uw zoon hebben
bedreigd dat uw zoon ‘in een plastic zak ‘ zou eindigen. De man van uw schoonzus, E.(…) M.(…), bleek
een befaamd bendelid van de bende 18 te zijn, D.(...) H.(...), bijgenaamd E.(...) B.(...) en ze zouden u en
uw zoon regelmatig hebben bedreigd, zodat u na drie maanden besloot om bij uw moeder te gaan
wonen.
Ook daar zou u problemen hebben gekend. U zou dan ook in november 2017 een klacht bij de politie
hebben ingediend. Deze klacht zou nog steeds hange nde zijn. In 2018 zouden ze dan proberen in te
breken zijn bij u, maar deze poging mislukte. In oktober 2018 zou uw zoon met de bus naar school zijn
vertrokken en hij zou toen heel erg dreigend zijn aangekeken door D.(...) H.(...). Gezien de aard van de
bedreigingen in het verleden, zou hij heel veel angst hebben gehad. U zou vanaf dan zijn beginnen
denken om het land te verlaten.
U verliet uiteindelijk El Salvador samen met uw zoon, uw zus en haar zoon op 25 februari 2019. U kwam
daags nadien in België aan, waar u op 8 maart 2019 een verzoek om internationale bescherming
indiende.
Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u heel wat documenten neer : uw
paspoort, het paspoort van uw zoon, uw identiteitskaart, uw geboorteakte, de overlijdensakte van uw
echtgenoot, de verslag van de wetsdokter, het voorlopig en definitief vonnis aangaande de erfenis, een
attest als bewijs van aangifte bij de politie, de info over familieleden van uw man, de psychologische
attesten over de opvolging zoon, een bewijs van goed gedrag en zeden, een uittreksel van het blanco
strafregister, het bewijs van uw studies, een bewijs van de studie van uw zoon in België.
B. Motivering
Na een grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
te worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Vooreerst dient opgemerkt dat, zelfs al blijkt uit de beschikbare informatie dat de georganiseerde
misdaadgroepen actief in El Salvador een grote invloed kunnen uitoefenen op het sociale, economische
en politieke leven aldaar en dat deze bendes door sommige bronnen bestempeld worden als een de
facto autoriteit, dan nog pogen deze bendes eerder door middel van criminele activiteiten hun

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT