Arrêt Nº246013 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 11/12/2020

Judgment Date11 décembre 2020
CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number246013
Procedure TypePlein contentieux
RvV X - Pagina 1 van 30
nr.
246 013
van
11
december
2020
in de zaak RvV X / IV
In zake:
1.
X
2. X
ten kantore van advocaat P
.
ROBERT
Sint-Quentinstraat 3
1000 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Colombiaanse nationaliteit te zijn, op
23 juli 2020 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 1 juli 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 15 september 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 oktober
2020.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.
Gehoord de opmerkingen van advocaat P. ROBERT, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en
van attaché CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekers dienen op 10 januari 2019 elk een eigen verzoek om internationale bescherming in.
1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)
neemt op 1 juli 2020 voor elk van de verzoekers een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus
en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
Dit is de bestreden beslissing genomen in hoofde van tweede verzoeker:
RvV X - Pagina 2 van 30
“A. Feitenrelaas
U, [D.D.B.], verklaart de Colombiaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren op 03 juni 1994 in
Buenaventura (Colombia), en hebt daar ook altijd gewoond totdat u Colombia hebt verlaten.
Eind 2002 kreeg [R.A.M.], de partner van uw oudste halfzus aan moederszijde [J.M.B.] […], net als uw
oudere halfbroers aan vaderszijde problemen met de “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), een
paramilitaire groepering die onder dwang rekruteerde in uw regio. Deze problemen escaleerden tot op
het punt dat [R.A.M.] samen met enkele van zijn vrienden onder vuur werd genomen door paramilitairen
in april 2003. Ricardo ontvluchtte na deze gebeurtenis Colombia. Hij reisde naar Costa Rica, waar hij
asiel aanvroeg, en werd erkend als vluchteling. Uw halfzus [J.M.B.] bleef in Colombia. De paramilitairen
vielen haar familie nog verschillende keren lastig, en [J.] zelf werd slachtoffer van seksueel geweld.
Op 10 juni 2004 werd uw halfbroer aan vaderszijde [D.W.D.L.] door paramilitairen vermoord. [J.] dook
vervolgens onder bij een vriendin.
Op 22 februari 2005 werd ook uw ander halfbroer aan vaderszijde, [J.D.V.], door een kogel getroffen. Hij
overleefde deze aanslag. Rond dezelfde tijd verliet [J.] Colombia en reisde naar haar partner in Costa
Rica. Ook zij deed een asielaanvraag en werd erkend als vluchteling in dat land.
Nog datzelfde jaar, op 21 oktober 2005, ging zij echter aangifte doen van een poging tot moord. Zij was
per toeval op het strand een leider van de paramilitairen tegengekomen, die op haar geschoten had. Zij
en Ricardo besloten Costa Rica te verlaten omdat het er niet langer veilig was, en omdat de legale
procedures daartoe te lang zouden duren, reisden ze met vervalste paspoorten naar Frankrijk, en van
daaruit naar België, in december 2005. Op 15 mei 2006 werden ze tegenhouden door een
politiecontrole in België en vervolgens dienden ze een asielaanvraag in.
In augustus 2009 wordt [H.S.M.], de halfbroer van [R.A.M.], op de drempel van zijn voordeur
doodgeschoten door paramilitairen. Diens vader, [A.S.] […], verhuisde daarna met de schoonmoeder
van Johana naar Cali.
Op 18 november 2009 werden aan [J.M.B.] en [R.A.M.] de vluchtelingenstatus toegekend in België.
In 2012 verliet uw oudere zus [L.T.D.B.] […] Colombia omdat ook zij slachtoffer was geworden van
seksueel geweld. Zij reisde via Nederland naar België, waar zij op 11 september 2012 een
asielaanvraag indiende. Omwille van haar psychologische problemen kon ze noch door de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) noch door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen (CGVS) gehoord worden. Op 06 december 2012 werd haar de vluchtelingenstatus
toegekend.
Nadat u zelf het middelbaar hebt afgerond, verrichtte u tussen juli 2015 en juli 2016 gedurende een jaar
dienstplicht bij een legereenheid in Buenaventura. Nadat u was afgezwaaid vond u werk als
veiligheidsagent in de haven, voor het bedrijf ATLAS.
Medio 2018 werd uw broer [K.D.B.] […], die na het voltooien van het middelbaar was begonnen aan de
sportschool, met een wapen op zijn hoofd geslagen en bewusteloos achtergelaten in het voetbalstadion.
Ook deze gebeurtenis had te maken met gedwongen rekrutering.
Op 13 november 2018 kwamen de paramilitairen naar jullie woning en namen uzelf, uw broer [K.] en
jullie neef [J.C.H.B.] mee. Jullie werden samen met 50 andere slachtoffers opgesloten. In de ochtend
van 14 november 2018 werden jullie bij naam geroepen en kregen de keuze: ofwel hun geld aannemen
en voor hen werken, ofwel de dood. De eerste weigeraars werden voor jullie ogen aan stukken gehakt,
waaronder jullie neef [J.C.H.B.]. Dit gebeurde evenwel niet onopgemerkt, en toen de politie toegesneld
kwam ontstond er een vuurgevecht tussen de paramilitairen en de ordediensten. In de chaos die uitbrak
wisten u en uw broer [K.] te ontkomen. Jullie vluchtten naar Cali, waar jullie onderdoken terwijl jullie
zussen vanuit België de nodige stappen zetten om jullie vertrek te regelen. Op 05 december 2018
verlieten jullie Colombia, samen met [A.S.] (de stiefvader van de partner van jullie oudste halfzus) die
omwille van problemen die los staan van de uwe is gevlucht uit Colombia. Op 06 december 2018
kwamen jullie de Schengenzone binnen via Spanje, en reisden dan door naar België. In België hebt u
op 10 januari 2019 een verzoek tot internationale bescherming ingediend.
Bij terugkeer naar Colombia vreest u door de paramilitairen te zullen worden vermoord.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT