Arrêt Nº241211 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 18/09/2020

Judgment Date18 septembre 2020
CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number241211
Procedure TypePlein contentieux
RvV X - Pagina 1 van 21
nr.
241 211
van
18
september
2020
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
ten kantore van advocaat J
.
BAELDE
Gistelse Steenweg 229 bus 1
8200 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 27 december 2019
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 29 november 2019.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 3 augustus 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 september
2020.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VERSCHRAEGEN, loco
advocaat J. BAELDE, en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. Verzoekster dient op 21 december 2017, vergezeld van haar twee minderjarige kinderen, een
verzoek om internationale bescherming in. Zij wordt gehoord op het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) op 11 juni 2019.
1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)
neemt op 29 november 2019 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van
de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
RvV X - Pagina 2 van 21
“A. Feitenrelaas
U verklaarde de Irakese nationaliteit te bezitten, te zijn geboren in Maysan maar verder te zijn
opgegroeid in de Iraakse hoofdstad Bagdad.
In Bagdad werkte u als kapster en werkte uw echtgenoot als burgerlijk ingenieur voor een privaat
bouwbedrijf. Op 18 augustus 2015 werd uw echtgenoot ontvoerd door onbekende personen. Aan de
Qarada-brug te Bagdad werd zijn wagen teruggevonden met kogelgaten. Uw schoonbroer deed aangifte
bij de politie. Een week later vielen onbekenden uw kapsalon binnen en vernielden meubilair. U was
afwezig tijdens dit incident omdat u uw kapsalon die dag niet had geopend. Uitbaters van winkels in de
buurt zagen onbekende gemaskerde personen het woord “gezocht” schrijven op de buitenmuur van uw
kapsalon en meenden dat het om militieleden ging.
U verliet Irak met uw 2 kinderen in oktober 2015 per vliegtuig vanuit de luchthaven van Bagdad naar
Turkije en per boot naar Griekenland. U reisde verder langs de weg via Hongarije, Bulgarije en
Oostenrijk naar Duitsland. U kwam in oktober 2015 toe in Duitsland, waar u een verzoek om
internationale bescherming indiende.
Uw verzoek om internationale bescherming werd in Duitsland afgewezen in september 2017 omwille
van u onbekende redenen. U vreesde door de Duitse overheid te worden gerepatrieerd naar Irak en
kwam daarom per trein naar België op 18 december 2017.
Op 21 december 2017 diende u opnieuw een verzoek om internationale bescherming in, ditmaal bij de
Belgische autoriteiten. U legde op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de volgende documenten neer
ter staving van uw identiteit en uw asielrelaas: een kopie van uw Iraakse identiteitskaart en van die van
uw zoon en dochter, een kopie van uw Iraaks paspoort en een kopie van de identiteitspagina van de
Iraakse paspoorten op naam van uw zoon en uw dochter, een rapport van 15 augustus 2015 van de
politie van Qarada te Bagdad met aangifte van de ontvoering van uw echtgenoot en een brief van 16
augustus 2015 van de politie van Qarada aan de onderzoeksrechter betreffende de ontvoering van uw
echtgenoot.
In juli 2018 vernam u vanuit België dat het levenloze lichaam van uw echtgenoot werd gevonden in een
straat van Bagdad. U legde hieromtrent de volgende documenten neer op het CGVS: een rapport van
04 juli 2018 van de politie van Qarada met aangifte van moord op uw echtgenoot, een brief van 04 juli
2018 van de politie van Qarada aan de onderzoeksrechter betreffende voornoemde moord en beslissing
om zo snel mogelijk het nodige te doen, een overlijdensakte van 04 juli 2018 van het Irakese Ministerie
van volksgezondheid betreffende het overlijden van uw echtgenoot Mr. A.-K. H. door kogels in hoofd en
borst tijdens een schietincident.
U legt verder een kopie neer van de Belgische identiteitskaart van de echtgenoot van uw tante, H. H. K.
a-K. (die Belg is), van de verblijfstitel van uw schoonzus, S.S.A. (de zus van uw echtgenoot), de
verblijfstitel van Z.H. a-K.. U legt tot slot een document van gezinssamenstelling neer van 7 december
2018 waaruit blijkt dat de eerste twee personen echtgenoten zijn en dat de derde persoon hun
dochter is.
B. Motivering
Na analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden
vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele
noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft
kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Na grondig onderzoek van uw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst
en van alle elementen uit uw dossier, blijkt dat het vluchtelingenstatuut of de subsidiaire
beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet u niet kan
worden toegekend omdat de door u ingeroepen vervolgingsfeiten niet geloofwaardig zijn.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT