Arrêt Nº238739 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 17/07/2020

CourtIXde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Writing for the CourtMAES A.
Judgment Date17 juil. 2020
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number238739
RvV X - Pagina 1
nr. 238 739 van 17 juli 2020
in de zaak RvV X / IX
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK
Langestraat 46/1
8000 BRUGGE
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 24 januari 2020 heeft
ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van
9 januari 2020.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 19 juni 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juli 2020.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES.
Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMA loco advocaat A.
LOOBUYCK, en van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
Op 14 oktober 2019 meldde verzoeker zich aan voor het doen van een verzoek om internationale
bescherming. Op 17 oktober 2019 diende verzoeker een internationaal beschermingsverzoek in.
Op 9 januari 2020 verklaarde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(hierna: het CGVS) dit verzoek niet-ontvankelijk aangezien verzoeker een internationale
beschermingsstatus heeft in een lidstaat van de Unie.
De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI