Arrêt Nº237414 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/06/2020

Judgment Date24 juin 2020
CourtIVde KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number237414
Procedure TypePlein contentieux
RvV X - Pagina 1
nr.
237 414
van
24 juni
2020
in de zaak RvV X / IV
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
.
ROBERT
Sint-Quentinstraat 3
1000 BRUSSEL
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 20 december 2019
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 29 november 2019.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 18 mei 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juni 2020.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. ROBERT en van attaché E.
DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U verklaart een Soedanees staatsburger te zijn, van Berti-origine, afkomstig uit Almanakel (Al Jazira). In
2010, toen u 17 jaar oud was, begon u te studeren aan de militaire universiteit van Umdurman. U
studeerde af in 2014 en daarna werkte u gedurende 8 maanden als technisch officier voor het
Soedanese leger in Khartoem. Uw bedoeling was eigenlijk om uw certificaat van ingenieur te halen en
meteen daarna Soedan te verlaten op zoek naar een job met uw diploma. Maar u diende hiervoor te
betalen en u had het geld niet. Na deze acht maanden - waarbij u instond voor telecommunicatie in het
leger - vernam u dat u zou ingezet worden in een militair conflict in het Nuba-gebergte.
RvV X - Pagina 2
Omdat u niet wou vechten, besloot u te vluchten. U ondernam een eerste poging, maar werd betrapt. U
werd opgesloten en naar Khartoem gebracht in afwachting van het gerechtelijk onderzoek. U vreesde
de doodstraf. U slaagde er echter in, met de hulp van een bevriende collega, om te ontsnappen. Deze
keer lukte het u Soedan te verlaten. U reisde via Libië naar Europa. U vroeg internationale bescherming
in Frankrijk - meermaals onder diverse identiteiten - maar uw verzoek werd geweigerd. Vervolgens
reisde u naar België waar u op 3 mei 2018 een verzoek tot internationale bescherming indiende.
B. Motivering
Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst
worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere
procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw
hoofde heeft kunnen vaststellen.
Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van
onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden
en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
Uit een grondige analyse van de huidige situatie in Soedan (zie COI Focus “Soedan: Huidige situatie
in navolging van de militaire coup van 11 april 2019” dd. 06/09/19) blijkt dat het leger op 11 april
2019 een staatsgreep heeft gepleegd, waarmee het een einde maakt aan het bijna dertig jaar durende
regime van president al-Bashir. Een ”Transitional Military Council” (TMC) neemt het bestuur over. De
coup komt er na maanden van bijna dagelijkse betogingen in het hele land, waarbij de protesten zijn
uitgegroeid tot een beweging tegen de zittende president al-Bashir. De ”Alliance of Freedom and
Change” (AFC), een coalitie van gewapende groepen, politieke partijen en professionele organisaties, is
de drijvende kracht achter deze betogingen. De regering beantwoordt deze protesten met geweld. Na
de coup voert de TMC het aantal soldaten en het aantal leden van de ”Rapid Support Forces” (RSF) op
in Khartoem. Bij de betogers maakt het aanvankelijk vreugdegevoel na de coup plaats voor woede,
velen zien de militaire coup immers als een verderzetting van het oude regime. Betogers blijven dan
ook in grote aantallen aanwezig op de plaats van de sit-in, die reeds op 6 april is gestart, voor het
hoofdkwartier van het leger in Khartoem. Er worden gesprekken opgestart tussen de TMC en de AFC
en op 14 mei 2019 bereikt men een akkoord over de duur van de transitieperiode en de samenstelling
van de wetgevende raad of parlement. De gesprekken struikelen evenwel over de samenstelling van de
soevereiniteitsraad die moet toezien op de regering en het parlement tijdens de transitieperiode.
Ondertussen vinden verschillende gewelddadige incidenten plaats in Khartoem, overwegend gepleegd
door de RSF. Het geweld in de hoofdstad beperkt zich tot de locaties waar betogingen gaande zijn en is
gericht tegen personen die rechtstreeks deelnemen aan de sit-in en de protesten in de buurt, of die er
onrechtstreeks bij betrokken zijn, zoals personen die economische activiteiten uitvoeren in en rond de
locatie van de sit-in. Op 3 juni 2019, middenin de aanhoudende impasse in de gesprekken tussen de
TMC en de AFC, worden de betogers op de locatie van de sit-in bloedig uiteengejaagd door mannen in
RSF-uniformen. Hierbij vallen er 118 doden en meer dan 700 gewonden. Zowel de Afrikaanse Unie als
Ethiopië stuurt hierna een bemiddelaar naar Soedan. Op 30 juni 2019, de door de Afrikaanse Unie
vastgelegde deadline voor het overdragen van de macht door de TMC, komen in Khartoem en in andere
steden van Soedan duizenden mensen de straat op. Bij deze protesten komen zeker elf mensen om het
leven.
Op 5 juli 2019 bereikt men uiteindelijk een akkoord over de vorming van een soevereine raad met een
alternerend leiderschap, die een overgangsperiode zal overzien. De officiële ondertekening van de
overeengekomen grondwettelijke verklaring op 17 augustus 2019, betekent de start van deze
overgangsperiode die 39 maanden zal duren en die voorziet in de ontbinding van de TMC, de oprichting
van een soevereine raad met 11 leden en de aanstelling van een eerste minister en zijn kabinet. De
verklaring voorziet tevens in de vorming van een onafhankelijk wetgevende macht gedurende de
overgangsperiode, waarvan 67 procent van de zetels aan burgers zullen worden toegewezen. Het hoofd
van de TMC zal de soevereine raad gedurende de eerste 21 maanden van de overgangsperiode leiden,
waarna een burger de leiding van de raad zal overnemen voor de resterende achttien maanden. De
nieuwe regering zal heel wat uitdagingen de baas moeten, onder meer een balans behouden in
de macht van het leger, het beëindigen van de langlopende conflicten en de hervorming van een
economie in puin. Interne strubbelingen hebben er bovendien toe geleid dat de gewapende groepen de
grondwettelijke verklaring niet hebben ondertekend. Ook in het leger is er verdeeldheid binnen de hoge
rangen en wrok omwille van de macht van Hemeti, de nummer twee van de TMC.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT