Arrêt Nº235798 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 08/05/2020

Judgment Date08 mai 2020
CourtVIIste KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number235798
Procedure TypePlein contentieux
RvV X - Pagina 1
nr.
235 798
van
8 mei
2020
in de zaak RvV X / VIII
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
.
AHMADZADAH
Vlaanderenstraat 4
2018 ANTWERPEN
tegen:
de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIste KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 12 november 2019
heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 29 oktober 2019.
Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 28 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
19 februari 2020.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. AHMADZADAH en van
attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De verzoekende partij verklaart de Afghaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 27
november 1994.
Op 18 augustus 2017 dient de verzoekende partij een verzoek in om internationale bescherming.
Op 14 juni 2018 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).
Op 10 augustus 2018 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:
de commissaris-generaal) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan de
RvV X - Pagina 2
verzoekende partij. De verzoekende partij tekent beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij arrest van 19 december 2018 met nummer X weigert
ook de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.
Op 17 juli 2019 dient de verzoekende partij een tweede verzoek om internationale bescherming in.
Op 29 oktober 2019 neemt de commissaris-generaal de beslissing tot niet-ontvankelijk verzoek (volgend
verzoek). Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
In het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming verklaarde u de Afghaanse
nationaliteit te bezitten en van Tadzjiekse afkomst te zijn. U verklaarde verder dat u 23 jaar geleden
geboren bent in de stad Kabul waar u in de wijk Khwoja Rawash leefde. U studeerde af aan de twaalfde
graad en vier jaar later aan de Kardanuniversiteit na een opleiding burgerlijk ingenieur te hebben
gevolgd. Uw broer en zus zijn respectievelijk 21 en 17 jaar oud en leven nog steeds bij uw ouders die
intussen verhuisd zijn naar een dorpje dichtbij de luchthaven van Bagram in de provincie Parwan. U
heeft nog twee paternale ooms die in de Verenigde Staten leven en één paternale tante die in Canada
leeft.
In de maand saratan van het jaar 1393 Afghaanse kalender (juni-juli 2014 Gregoriaanse kalender)
kwam een meisje genaamd [M.] samen met haar broertje [Ma.] binnen in de apotheek die uw vader
openhield in de bazaar van Khwoja Rawash en waar u geregeld meehielp in de namiddag na uw lessen
op de universiteit. Ze sprak u aan en vanaf toen schreven jullie brieven naar elkaar die [Ma.] heen en
weer bracht. [M.] kwam nog bijna wekelijks naar uw apotheek om met u te praten.
Een maand voor uw vertrek uit Afghanistan werd [M.]verloofd aan [N.]. [M.] kwam u dit een week na
de verloving vertellen in de apotheek en u verbrak de relatie met [M.] omdat de relatie in uw ogen geen
zin meer had. Ongeveer tien dagen voor uw vertrek kwamen [M.] en [Ma.] een laatste keer in uw
apotheek.
U verliet samen met uw grootvader Afghanistan een eerste keer in september 2015 omdat uw
grootvader ernstig ziek was en zijn tumor in het buitenland wilde laten behandelen maar door
visumproblemen in India moesten jullie terugkeren naar Afghanistan. Jullie vertrokken een tweede keer
uit Afghanistan op 21 sonbula 1395 Afghaanse kalender (11 september 2016 Gregoriaanse kalender)
naar India waar jullie een Nederlands visum verkregen. U verbleef vervolgens van 27 september 2016
tot 20 december 2016 bij uw paternale oom [N. H.] in Nederland. U wilde terugkeren naar Kabul maar
hoorde van uw vader dat u niet terug mocht komen. Op 22 qaws 1395 Afghaanse kalender (12
december 2016 Gregoriaanse kalender) was [M.] spoorloos verdwenen. Haar familie vond uw brieven
bij haar thuis en de mannen van [T.], de leider van een gewapende bende die bevriend is met de familie
van [M.], vielen de apotheek van uw vader aan, sloegen uw vader en vroegen naar u. Ze eisten dat uw
vader u overgaf aan hen of anders uw zus [S.] die toen zestien jaar oud was te laten huwen met
iemand van de familie van [M.] ter compensatie van [M.]. Uw vader wilde dit niet doen en op 15 dalwa
1395 Afghaanse kalender (3 februari 2017 Gregoriaanse kalender) werd jullie huis aangevallen maar uw
vader en uw broer konden ontsnappen via de landbouwgronden achter jullie huis. Sindsdien woont uw
familie in een klein dorp nabij de luchthaven van Bagram in de provincie Parwan.
Van 20 december 2016 tot 6 augustus 2017 verbleef u in Duitsland bij uw paternale neef [H. D.].
U vertrok naar België waar u op 7 augustus 2017 aankwam en op 18 augustus 2017 een verzoek om
internationale bescherming indiende.
U vreesde om bij terugkeer om het leven te worden gebracht door de familie van [M.] en de familie van
[T.]. U zou evenmin terug kunnen keren naar Kabul omdat uw familie rijk is en omdat de taliban mensen
uit de medische sector zouden viseren.
Op 10 augustus 2018 nam het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)
de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus omdat er geen geloof kon worden gehecht aan uw relatie met [M.], aan de hieruit
voortvloeiende problemen en aan het feit dat u louter omwille van de middelen van uw familie een risico
zou lopen op ernstige schade. U tekende beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT