Arrêt Nº204599 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/05/2018

Judgment Date29 mai 2018
CourtIIste KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number204599
Procedure TypeAnnulation
RvV X - Pagina 1
nr. 204 599 van 29 mei 2018
in de zaak RvV X / II
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
ten kantore van advocaat H. VANDER VELPEN
Atletenstraat 31
2020 ANTWERPEN
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Vereenvoudiging.
DE WND. VOORZITTER VAN DE IIste KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op
19 december 2017 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van
21 november 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het
grondgebied te verlaten (bijlage 20).
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 30 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
23 februari 2018.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.
Gehoord de opmerkingen van advocaat G. VAN DE VELDE, die loco advocaat H. VANDER VELPEN
verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaat E. MATTERNE
verschijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 8 april 2012 reist de verzoekende partij naar België met een studentenvisum
1.2. Op 21 april 2017 bevalt de verzoekende partij van een dochter die op 22 december 2016 werd
erkend door dhr. T.G.T. van Belgische nationaliteit. De dochter van de verzoekende partij heeft de
Belgische nationaliteit.
1.3. Op 23 mei 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag in tot vestiging in functie van haar
Belgische dochter.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT