Arrêt Nº140965 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 13/03/2015

Judgment Date13 mars 2015
CourtVIIste KAMER (Raad voor Vreemdelingengeschillen)
Judgement Number140965
Procedure TypeAnnulation
RvV X - Pagina 1
nr. 140 965 van 13 maart 2015
in de zaak RvV X / VIII
In zake:
X
Gekozen woonplaats:
X
tegen:
de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.
DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIste KAMER,
Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Griekse nationaliteit te zijn, op 27 november 2014
heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de
beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke
Integratie en Armoedebestrijding van 27 maart 2014 die een einde stelt aan het recht op verblijf van
meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten.
Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van X met refertenummer X.
Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.
Gelet op de beschikking van 26 januari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
25 februari 2015.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.
Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. DHONDT loco advocaat A.
VALCKE, en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de
verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak
1.1. Op 8 oktober 2010 diende verzoeker een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als student,
waarna hij d.d. 5 maart 2012, in het bezit werd gesteld van een E-kaart.
1.2. Op 31 augustus 2011 liep het onderzoeksproject aan de KU Leuven op basis waarvan verzoeker
zijn aanvraag indiende, af. Verzoeker schreef zich in bij de VDAB als werkzoekende op 9 november
2011. Hij werd nog tijdelijk tewerkgesteld van 17 november 2011 tot 20 december 2011.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT