Arrêt Nº139833 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/02/2015

CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Writing for the CourtBIEBAUT J.
Judgment Date27 fév. 2015
Procedure TypePlein contentieux
Judgement Number139833
RvV
X
-
Pagina
1
nr.
139 833
van
in de zaak RvV
X
/ IV
In zake:
1.
X
2.
X
3.
X
4.
X
Gekozen woonplaats:
X
tegen:
de commissaris
-
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
DE WND. VOORZITTER VAN DE IV
de
KAMER,
Gezien het verz
oekschrift dat
X
,
X
,
X
en
X
, die
verklaren
van Georgische nationaliteit te zijn, op
14
juli
2014
hebben
ingediend tegen de beslissing
en
van de commissaris
-
generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 6
juni
2014.
Gelet op artikel 51/4 van de wet va
n 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Gezien
de administratieve
dossier
s
.
Gelet op de beschikking van 15
oktober
2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
8
d
ecember
2014.
Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.
Gehoord de opmerkingen van
eerste en tweede
verzoekende partij en
hun
advocaat
M.
-
C. FRERE
loco
advocaat K
.
BLOMME
, die tevens derde en vierde verzoekende partij vertegenwoor
digt,
en van attaché
E. DEWIL
, die versch
ijnt voor de verwerende partij.
WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
1. Over de gegevens van de zaak
De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt:
A. Feitenrelaas
U ver
klaart het Georgische staatsburgerschap te bezitten en van Georgische origine te zijn. U
bent
geboren in Tbilisi (Georgië) waar u ook woont. U bent getrouwd met
L. K. (…)
(O.V.
(…)
). U
bent

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI