Arrêt Nº 158/2020. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2020-11-26

CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Docket NumberF-20201126-4
Judgement Number158/2020
Rolnummer 7230
Arrest nr. 158/2020
van 26 november 2020
A R R E S T
__________
In zake : de prejudiciële vragen over artikel 5 van de wet van 10 februari 2003
« betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare
rechtspersonen », gesteld door de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters
T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache en T. Detienne, bijgestaan door de
griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter F. Daoût,
wijst na beraad het volgende arrest :
*
* *

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI