Avis Nº 52/2018. Commission pour la Protection de la Vie Privýe, 2018-06-22

Date22 juin 2018
Docket NumberF-20180622-3
CourtCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
1
Advies nr. 52/2018 van 22 juni 2018
Betreft: Analyse van de opvolging van het advies 33/2018 van 11 april 2018 van de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het wetsontwerp betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, neergelegd bij de
Kamer van Volksvertegenwoordigers op 11 juni 2018 (CO-A-2018-049)
De Gegevensbeschermingsautoriteit;
Gelet op de wet
van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikel 23 en 26;
Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna AVG)
Gelet op artikel 2016 en 27 van Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de
opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad
Gelet op advies 33/2018 van 11 april 2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer over het wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
Advies 52/2018 - 2/39
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Gelet op de aanvraag van de Voorzitter van de Commissie Justitie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers van 12 juni 2018;
Brengt op 22 juni 2018 het volgend advies uit:
Advies 52/2018 - 3/39
INHOUDSOPGAVE
INLEIDING ................................................................................................................................. 4
I. VOORAFGAANDE TITEL ........................................................................................................ 9
II. TITEL 1: DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE PERSONEN MET BETREKKING TOT DE
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ................................................................................... 11
2.1. Hoofdstuk I - Algemene bepalingen .................................................................................. 11
2.2. Hoofdstuk II Beginselen van verwerking ......................................................................... 11
2.3. Hoofdstuk III Beperkingen op de rechten van de betrokkene ........................................... 14
2.4. Hoofdstuk IV Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker ............................................... 16
2.5 Hoofdstuk V Verwerking voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische,
artistieke of literaire uitdrukkingsvormen .................................................................................. 20
III. TITEL 2 : Richtlijn Politie & Justitie & TITEL 3: Gegevensverwerking door de Staatsveiligheid
en door Veiligheidsoverheden (ondertitels 1-4) ............................................................................ 25
ONDERTITEL 5. DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE PERSONEN MET BETREKKING TOT
BEPAALDE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PASSAGIERSINFORMATIE-
EENHEID (Titel III) ............................................................................................................. 27
IV. TITEL 4: VERWERKING MET HET OOG OP ARCHIVERING IN HET ALGEMEEN BELANG,
WETENSCHAPPELIJK OF HISTORISCH ONDERZOEK OF STATISTISCHE DOELEINDEN ................... 28
V. TITEL 5 : RECHTSMIDDELEN EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE BETROKKENEN ........... 32
VI. TITEL 6 : SANCTIES ........................................................................................................ 34
VII. TITEL 7 : HET CONTROLEORGAAN OP DE POLITIONELE INFORMATIE en andere artikelen :
De oprichting van drie bijkomende federale DPA’s ........................................................................ 36

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT