Advies Nº 39/2020. Commissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, 2020-05-15

CourtCommissie voor financiýle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
Docket NumberN-20200515-3
1/5
Advies nr. 39/2020 van 15 mei 2020
Betreft: adviesaanvraag over het ontwerp van Koninklijk besluit houdende de werking
van het centraal register van bescherming van de personen (CO-A-2020-032)
De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit");
Gelet op de wet van 3 december 2017
tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikel 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op de Verordening (EU) 2016
/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming) (hierna "AVG");
Gelet op de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens
(hierna “WVG");
Gelet op het verzoek om advies van de heer Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie,
belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken, ontvangen op 27 maart 2 020;
Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de
Gegevensbeschermingsautoriteit ;
Brengt op 15 mei 2020 het volgend advies uit:
. .

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI