Décision judiciaire de Raad van State, 30 juin 2022

Date de Résolution30 juin 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 254.193 van 30 juni 2022 in de zaak A. 236.674/X-18.180

In zake: de GEMEENTE ALKEN, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Alken bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom Swerts kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de PROVINCIE LIMBURG bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jens Debrièvre en Kyoto Van Herreweghe kantoor houdend te 1000 Brussel Havenlaan 86c, 113b bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 21 juni 2022, strekt tot de schorsing

  bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van het “besluit

  van de deputatie van de provincie Limburg van 18 mei 2022 tot schorsing van het

  besluit van de gemeenteraad van de gemeente Alken van 31 maart 2022 tot

  definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sport- en

  recreatievelden”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  X-18.180-1/33

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft

  plaatsgevonden op 30 juni 2022, om 10.00 uur.

  Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Willem-Jan Ingels, die loco advocaat Tom Swerts

  verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Tobias Burms, die loco

  advocaten Jens Debrièvre en Kyoto Van Herreweghe verschijnt voor de

  verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest

  eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der

  talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Op 14 juni 2017 vindt een startoverleg plaats over het

  voorgenomen gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sport- en recreatievelden’

  van de gemeente Alken (hierna: het GRUP). Het GRUP omvat de deelplannen

  ‘Broosveld’, ‘Terkoest’, ‘Eendracht St.-Joris’ en ‘Vallei van de Herk’.

  De doelstellingen van het GRUP worden in de toelichtingsnota

  bij dit plan als volgt omschreven:

  “Het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) heeft als doelstelling om de ontwikkeling van een voetbalsite voor de nieuwe fusieclub mogelijk te maken.

  Het RUP omvat echter verschillende deelplannen. De deelplannen houden onderling verband, in die zin dat het samenbrengen van de voetbalactiviteiten op één locatie leidt tot het vrijkomen van huidige voetbalsites i.f.v. andere ontwikkelingen. Bijkomend moet – omdat

  X-18.180-2/33

  ‘herbevestigd agrarisch gebied’ wordt herbestemd i.f.v. de nieuwe voetbalsite – dit planologisch gecompenseerd worden.

  Elk deelplan zal uiteindelijk op zich een eigen doel hebben: voetbalsite voor de nieuwe fusieclub, herontwikkeling van een vrijgekomen locatie, planologische compensatie door aansnijden van herbevestigd agrarisch gebied.”

  3.2. Op 18 april 2018 keurt het college van burgemeester en

  schepenen van de gemeente Alken de startnota met betrekking tot het GRUP goed.

  3.3. Van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2019 vindt een publieke

  consultatie plaats tijdens dewelke de start- en procesnota kunnen geraadpleegd

  worden en het advies van meerdere adviesinstanties wordt ingewonnen.

  3.4 Op grond van een scopingnota beslist de dienst

  Milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid op 1 juli 2020 dat voor het

  voorgenomen GRUP geen planmilieueffectrapport (plan-MER) moet worden

  opgemaakt.

  3.5. Op 26 augustus 2020 vindt een plenaire vergadering over een

  eerste voorontwerp van het GRUP plaats.

  3.6. Op 24 februari 2021 vindt een plenaire vergadering over een

  tweede voorontwerp van het GRUP plaats.

  3.7. Op 12 maart 2021 beslist het Team Milieueffectrapportage van

  de Vlaamse Overheid op basis van een scopingnota dat er geen plan-MER moet

  worden opgesteld.

  3.8. Op 25 maart 2021 stelt de gemeenteraad van de gemeente Alken

  het ontwerp-GRUP voorlopig vast.

  3.9. Van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 vindt het openbaar

  onderzoek over het ontwerp-GRUP plaats.

  X-18.180-3/33

  3.10. Op 25 augustus 2021 verleent de gemeentelijke commissie voor

  ruimtelijke ordening van de gemeente Alken een advies over het ontwerp-GRUP.

  3.11. Op 25 november 2021 stelt de gemeenteraad van de gemeente

  Alken het GRUP definitief vast.

  3.12. Met een besluit van 13 januari 2022 schorst de Vlaamse minister

  bevoegd voor ruimtelijke ordening de voormelde beslissing van 25 november 2021

  tot definitieve vaststelling van het GRUP (hierna: de schorsingsbeslissing van 13

  januari 2022). De schorsingsbeslissing van 13 januari 2022 is als volgt

  gemotiveerd:

  “Motivering

  De gemeenteraadsbeslissing met betrekking tot de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sport- en Recreatievelden’ van 25 november 2021 geeft aan dat het advies van de GECORO wordt gevolgd en volgt de daaraan toegevoegde behandeling van de bezwaren. De gemeenteraad verwijst daarbij o.m. naar enkele aanpassingen die werden doorgevoerd aan het RUP naar aanleiding van dat advies.

  In diverse bezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek wordt gewezen op de zeer natte zones van het plangebied, de onmogelijkheid tot infiltratie, de bijkomende druk door de geplande verhardingen, bebouwing én de aanleg van kunstgrasvelden, met risico op bijkomende wateroverlast. Diverse bezwaren geven aan dat de aanleg van wadi’s de waterproblematiek onvoldoende zullen oplossen gezien de lage infiltratiecapaciteit van het plangebied en het verlies aan waterbergend vermogen ingevolge de geplande inrichting.

  In de toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt verwezen naar wateroverlast ten gevolge van afstroming van hoger gelegen velden en de beperkte infiltratiecapaciteit van het plangebied. In haar advies heeft de GECORO ook uitdrukkelijk verwezen naar de waterproblematiek en de vraag gesteld of de wadi’s voldoende garantie bieden voor de opvang van het hemelwater.

  Bij de behandeling van de bezwaren met betrekking tot de waterhuishouding en de watertoets inzake het deelplan ‘Broosveld’ heeft de GECORO en vervolgens de gemeenteraad zich beperkt tot een verwijzing naar een (bijkomend) ecologisch onderzoek ‘op basis van kaartmateriaal, terreinwaarneming en bodemboringen’ en de toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. In die toelichtingsnota wordt onder ‘7.1.9.4 Effecten op het watersysteem’ een deel van dat onderzoek overgenomen, waarbij ook de voorgestelde aanbevelingen voor optimalisatie van het plan/het project worden opgesomd. Hierbij wordt ook

  X-18.180-4/33

  verwezen naar het advies van de VMM naar aanleiding van de startnota en de daarin geformuleerde aanbevelingen inzake infiltratie en buffering.

  De stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan ‘Broosveld’ laten binnen artikel 1.1 ‘Recreatiegebied’ en artikel 1.2 ‘Zone voor recreatie en parking’ bijkomende verhardingen en bebouwing toe. Hieromtrent worden slechts minimale voorwaarden opgenomen inzake oppervlakte, doorlatend karakter en groendaken. Eveneens wordt vastgesteld dat binnen de ‘Zone voor groenbuffer’ (art. 1.3) bijkomende verhardingen en constructies zijn toegelaten en dat 2/3 van die zone moet ingericht worden als groenstrook. Op geen enkele wijze wordt aangetoond dat binnen deze zone voldoende ruimte beschikbaar zal blijven om de noodzakelijke wadi’s en water-buffering op te vangen, zoals voorgeschreven in het advies van de VMM. De plannende overheid lijkt ervan uit te gaan dat het gevoerde ecologisch onderzoek voldoende garanties biedt om bijkomende wateroverlast te voorkomen. De plannende overheid heeft hierbij evenwel nagelaten in concreto te oordelen omtrent de bezwaren. De aanbevelingen van het ecologisch onderzoek werden niet allemaal vertaald in de voorschriften. Ook de aanbevelingen en opmerkingen van het advies van de VMM werden niet of onvoldoende opgenomen in de Stedenbouwkundige voorschriften.

  Bijgevolg dient geoordeeld te worden dat onvoldoende maatregelen worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften om de schadelijke effecten van het voorgenomen plan of project te vermijden of te milderen. Het louter doorschuiven van de watertoets naar het projectniveau door een ‘waterstudie’ op te leggen in kader van concrete vergunningsaanvragen is strijdig met de direct werkende norm zoals opgenomen in het Decreet Integraal Waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en geeft daarom aanleiding tot schorsing van voormeld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sport- en Recreatievelden’.”

  3.13.1. Het GRUP wordt vervolgens aangepast, teneinde tegemoet te

  komen aan de schorsingsgronden van de schorsingsbeslissing van 13 januari 2022.

  Met het besluit van 31 maart 2022 stelt de gemeenteraad van de gemeente Alken

  het gewijzigde GRUP definitief vast.

  3.13.2. Met betrekking tot de doorgevoerde aanpassingen om tegemoet

  te komen aan de schorsingsbeslissing van 13 januari 2022 overweegt de

  gemeenteraad in zijn besluit van 31 maart 2022:

  “Wat betreft de behandeling van de in concreto beoordeling van de bezwaren m.b.t. de waterhuishouding en de watertoets voor deelplan Broosveld, en het aantonen dat binnen de zone voor groenbuffer voldoende

  X-18.180-5/33

  ruimte beschikbaar zal blijven voor noodzakelijke wadi’s heeft de gemeenteraad kennis genomen van volgende overwegingen: - In het advies van provincie Limburg dienst Water en Domeinen (verkeerdelijk vermeld als advies van VMM in de mer-screening) wordt i.f.v. advisering bij omgevingsvergunningsaanvragen een nuttige buffering vooropgesteld van 250m³/ha verharding. Speelvelden in natuurgras moeten niet beschouwd worden als verhardingen. Voor velden in kunstgras dient 25% van de oppervlakte in rekening te worden gebracht om te bufferen. - De grondwaterstanden werden bepaald a.d.h.v. verschillende bodemboringen die werden uitgevoerd n.a.v. de ecologische studie, waarbij de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT