Décision judiciaire de Raad van State, 23 mai 2022

Date de Résolution23 mai 2022
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Dat in de toelichtingsnota bij het GRUP wordt verwezen naar vroegere gegevens met betrekking tot de waterhuishouding van het gebied en naar een oudere watertoetskaart, blijkt geen determinerend element te zijn geweest voor de bestemming van verzoeksters percelen. Voorts verduidelijkt verzoekster in haar verzoekschrift niet in welk opzicht de omstandigheid dat de planprocedure een bepaalde tijd in beslag heeft genomen, enige concrete invloed op de bestemming van haar percelen zou hebben gehad.

Ten onrechte stelt verzoekster het uitoefenen van de landbouwfunctie gelijk met de mogelijkheid tot het vestigen op haar percelen van een door haar gewenst nieuw landbouwbedrijf. Dat een landbouwbedrijf "in opstart" moet worden gelijkgesteld met een actief landbouwbedrijf, betreft verzoeksters persoonlijke mening en toont de onwettigheid van het GRUP geenszins aan. Verzoekster ventileert aldus loutere opportuniteitskritiek, waarvan niet blijkt dat zij die in haar tijdens het openbaar onderzoek ingediend bezwaarschrift heeft aangevoerd, en waarmee zij de onwettigheid van het bestreden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT