Décision judiciaire de Raad van State, 13 mai 2022

Date de Résolution13 mai 2022
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 253.747 van 13 mei 2022 in de zaken A. 235.663/X-18.090 (I)

A.235.681/X-18.092 (II)

In zake: I. de NV PROXIMUS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Frank Judo en Laure Proost kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

 1. de CVBA TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING (TMVW) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Patrick Devers en John Devers kantoor houdend te 9000 Gent Kouter 71-72 bij wie woonplaats wordt gekozen

  tegen:

 2. + II. de NV VAN PUBLIEK RECHT DE WERKVENNOOTSCHAP bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Barteld Schutyser, Sietse Wils en Gauthier Vlassenbroeck kantoor houdend te 1050 Brussel Louizalaan 99 bij wie woonplaats wordt gekozen

  -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

  1.1. De vordering, ingesteld op 11 februari 2022, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Werkvennootschap van 13 december 2021, waarbij aan de nv Proximus een “verplaatsingsbevel” wordt gegeven “ten behoeve van de geplande wegenis- en constructiewerken voor het

  X-18.090-18.092-1/25

  DBFM-gedeelte van het project ‘Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen’, verkort project R4WO” (zaak sub I).

  1.2. De vordering, ingesteld op 14 februari 2022, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Werkvennootschap van 13 december 2021, gericht aan de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, opdrachthoudende vereniging, (hierna: de TMVW), houdende “bijsturing van het verplaatsingsbevel dd 22 juli 2020 ten behoeve van de geplande wegenis- en constructiewerken voor het DBFM-gedeelte van het project ‘Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen’, verkort project R4WO” (zaak sub II).

  II. Verloop van de rechtspleging

  2. De verwerende partij heeft in beide zaken een nota ingediend.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft in beide zaken een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 6 mei 2022.

  Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

  Advocaten Frank Judo en Laura Proost, die verschijnen voor de nv Proximus, en advocaat John Devers, die verschijnt voor de TMWV en advocaat Sietse Wils, die in eigen naam en loco advocaten Barteld Schutyser en Gauthier Vlassenbroeck verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest andersluidend advies gegeven.

  X-18.090-18.092-2/25

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft in mei 2019 een overheidsopdracht uit voor werken, met als voorwerp het project publiek-private samenwerking ‘Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen’ (hierna: het project R4WO). Het betreft een zogenaamd “DBFM”-dossier (Design, Build, Finance, Maintain), zijnde een opdracht waarbij zowel het ontwerp, de bouw als de financiering en het onderhoud van de projectinfrastructuur aan een ondernemer wordt toevertrouwd. Voor het opstellen van het referentieontwerp van de werken heeft de verwerende partij een beroep gedaan op de THV Arcadis Belgium - SBE.

  Ter illustratie volgt hierna een afbeelding met de “knooppunten” die zullen worden aangepakt:

  X-18.090-18.092-3/25

  3.2. Voorafgaand aan de werken van het project R4WO dienen de aanwezige nutsleidingen verplaatst te worden. Daartoe beschikt de verwerende partij over de mogelijkheid om zogenaamde verplaatsingsbevelen uit te vaardigen, waarbij zij aan de nutsmaatschappijen, zoals onder anderen de verzoekende partijen, opdraagt om de nutsleidingen die op het openbaar domein gelegen zijn, op hun eigen kosten, tegen een bepaalde datum, te verplaatsen.

  3.3. De verzoekende partij sub I en de verzoekende partij sub II, met als commerciële naam Farys, hebben zich met het oog op de realisatie van de verplaatsingswerken, samen met de nutsmaatschappijen De Watergroep en

  X-18.090-18.092-4/25

  Fluvius, verenigd in de cv Synductis (hierna: Synductis), waarvan het doel er volgens de verzoekende partij sub II in bestaat de infrastructuurwerken van de verschillende nutsbedrijven te “poolen, op elkaar af te stemmen en in synergie uit te voeren in een streven naar minder hinder, tijdsefficiëntie en kostenefficiëntie”. Als verantwoording om de werken aldus in synergie uit te voeren, wordt verwezen naar het decreet van 4 april 2014 ‘houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest’, en naar de maatschappelijke wenselijkheid om bij een project als R4WO als nutsmaatschappijen samen te werken.

  3.4. Alvorens de eigenlijke verplaatsingsbevelen uit te vaardigen, heeft de verwerende partij met de nutsmaatschappijen, waaronder de verzoekende partijen, meerdere coördinatievergaderingen georganiseerd, zo op 15 mei en 19 juni 2019.

  3.5. Op 26 juni 2019 worden de plannen van het referentieontwerp in een “DWG”-bestandsformaat, dat wordt gebruikt voor het opslaan van twee- en driedimensionele ontwerp- en metagegevens, gedeeld met de nutsmaatschappijen, waaronder de verzoekende partijen. Daarbij wordt onder meer vermeld:

  “Gelieve in het achterhoofd te houden dat dit het referentieontwerp betreft, dat i.f.v. de projectvergaderingen en bijkomende inzichten mogelijks nog hier en daar zal wijzigen.

  Daarnaast kunnen wijzi[gi]ngen door de Opdrachtnemer (aannemer) nog aangebracht worden. De concepten liggen natuurlijk wel vast.”

  3.6. Op 28 juni 2019 wordt het project R4WO aan de nutsmaatschappijen toegelicht. Het verslag van die vergadering vermeldt onder meer:

  “- Het project betreft een DBFM-dossier (Design, Build, Finance, Maintain) : een bestek dat opgebouwd is uit eisen en ontwerphandboeken met toevoeging van het referentieontwerp als mogelijke oplossing. De finale uitwerking gebeurt door de aannemer. Vermoed wordt dat een 3 à 5-tal consortia zullen meedingen. - Timing DBFM: • Juli 2019 : ontvangst Kandidatuurstellingen • November 2019 : Opstart concurrentiegerichte dialoog

  X-18.090-18.092-5/25

  • In 2021 : omgevingsvergunningsaanvraag • Eind 2021 : einde offertefase en contract-close • 2022 start werken - Een referentieontwerp als mogelijk[e] oplossing wordt aangeboden door de DWV. Optimalisatie naar bv. fasering-minder hinder is mogelijk door de aannemer. Op basis van het referentieontwerp en overleg met de betrokken actoren worden randvoorwaarden opgelegd aan de aannemer die worden vertaald in een programma van eisen en ontwerphandboeken.”

  En verder:

  “- Op de nutsleidingenplannen ontworpen toestand en de nota nutsleidingen, opgemaakt op basis van de informatie waarover de THV beschikt, is reeds aangeduid (d.m.v. tracks) welke leidingen dienen verplaatst te worden i.f.v. referentieontwerp en concepten (o.m. onderdoorgangen…). Afhankelijk van het definitieve ontwerp van de aannemer zullen mogelijks nog andere leidingen verplaatst moeten worden. Doelstelling is dat aannemer het referentieontwerp optimaliseert. - Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk op voorhand verplaatst. - Doelstelling is om in synergie te gaan. o Maatschappijen dienen hier zelf voor te zorgen. THV/DWV zal hier geen voortrekkersrol in nemen.

  - Een zone waar leidingen kunnen komen te liggen en R4 kruisen (t.h.v. onderdoorgangen) is zoveel als mogelijk reeds voorzien op plannen. Op basis van input maatschappijen zal deze aangepast en aangevuld worden (o.m. verbreden, versmallen…). - Gecombineerde verplaatsingszones voor pijpleidingen en andere leidingen zullen voorvallen. Dit dient bekeken te worden naar de geëiste tussenafstanden.

  ➔ Initiatief moet komen vanuit synergie om voorstel verplaatsingen te laten nazien door THV, met nadruk op de benodigde ruimte noodzakelijk bevonden door maatschappijen. […] - Voor een overzicht van de te verplaatsen leidingen wordt verwezen naar de reeds bezorgde nota en plannen. Dit verslag heeft als doelstelling om aanvullingen en de te ondernemen acties te benadrukken.”

  3.7. Op 22 juli 2020 richt de verwerende partij aan elk van de nutsmaatschappijen, waaronder de verzoekende partijen, het volgende plaatsingsbevel:

  “In het kader van de bovenvermelde werken geef ik u opdracht tot het verplaatsen van uw leidingen en installaties en tot het wegnemen van de verlaten leidingen in de projectzone. Ik verwijs hiervoor naar de coördinatievergaderingen van 15/05/2019 (zone W1-W7), 12/06/2019 (zone O4bis – O9), 19/06/2019 (zone W8-N9) en 28/06/2019 (zone

  X-18.090-18.092-6/25

  NL-O4bis), alsook naar de plannen welke digitaal werden overgemaakt ter voorbereiding van deze vergaderingen.

  De verslagen van deze coördinatie[vergaderingen], de meest recente versie van de plannen, overzichtsplan segmenten en knopen (zie ook bijlage bij dit schrijven) alsook een overzichtsmatrix van de raakvlakken, zijn terug te vinden op onze sharepoint via onderstaande link: [...].

  Algemene info over het project is ook terug te vinden op on[z]e projectwebsite www.R4WO.be.

  Uitgangspunt is dat de nutsmaatschappijen maximaal op voorhand, voor de start van de werken van de aannemer van de infrastructuurwerken, verplaatsen. Wij voorzien de start van de infrastructuurwerken in 4de kwartaal 2022.

  Gezien de doorlooptijd voor het verplaatsen/verwijderen van uw leidingen en installaties vragen wij u de nodige stappen te ondernemen teneinde tegen 1 september 2022 de uitvoering van de verplaatsing/verwijdering gerealiseerd te hebben.

  Bij een eventuele verzwaring of uitbreiding van de leidingen dient u dit aan te geven aan de leidend ambtenaar van het project en dient u hiervoor een vergunning aan te vragen bij het bevoegde district van het Agentschap Wegen en Verkeer.

  De veiligheidscoördinator voor uw werken dient u zelf aan te stellen tenzij er een gelijktijdige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT