Décision judiciaire de Raad van State, 31 mars 2022

Date de Résolution31 mars 2022
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER A R R E S T nr. 253.419 van 31 maart 2022 in de zaak A. 232.754/VII-41.010 In zake : 1. Jozef VAN LOMMEL 2. Paul THIJS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gregory Verhelst kantoor houdend te 2000 Antwerpen Bouwmeestersstraat 11 bij wie woonplaats wordt gekozen tegen : de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAADVAN ANTWERPEN -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 21 januari 2021, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-2021-0459 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 17 december 2021 in de zaak 1920-RvVb-0155-A. II. Verloop van de rechtspleging 2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van 19 maart 2021. De verzoekers hebben een toelichtende memorie ingediend. Eerste auditeur Tom De Waele heeft op 19 november 2021 een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van VII-41.010-1/8

30 november 2006 ‘tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State’ (hierna: cassatieprocedurebesluit).

De verzoekers hebben een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend. De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 maart 2021. Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht. Advocaat Evelien Bruyninckx, die verschijnt voor de verzoekers, is gehoord. Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven. Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (hierna: RvS-wet). III. Feiten 3. Op 26 september 2019 verleent de deputatie van de provincieraad van Antwerpen (hierna: deputatie) een stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een bio-legkippenstal, ontbossen van twee percelen en het aanleggen van een erfverharding. 4. Het bestreden arrest vernietigt de vergunningsbeslissing van de deputatie op vordering van Van Lommel en Thijs na de gedeeltelijke gegrondverklaring van hun vierde en vijfde middel. VII-41.010-2/8

Het bestreden arrest heeft het eerste, tweede, derde, vijfde middel en de overige onderdelen van het vierde en vijfde middel van Van Lommel en Thijs verworpen.

IV. Regelmatigheid van de rechtspleging 5. Van Lommel en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT