Décision judiciaire de Raad van State, 31 mars 2022

Date de Résolution31 mars 2022
JuridictionAndere verzoekschrift
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.433 van 31 maart 2022 in de zaak A. 235.383/VII-41.276

In zake : de INTERCOMMUNALE VOOR SLIB- EN

VUILVERWIJDERING VAN ANTWERPSE GEMEENTEN (ISVAG) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Patrick Van der Straten kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 210A bus 10 bij wie woonplaats wordt gekozen eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan Bouckaert kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jo Van Lommel kantoor houdend te 2600 Antwerpen Borsbeeksebrug 36

tegen :

 1. het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Thomas Quintens en Steve Ronse kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

 2. de vzw BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN 3. de vzw NATUURPUNT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Hendrik Schoukens kantoor houdend te 1750 Lennik Dorp 12, bus 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  VII-41.276-1/12

  I. Voorwerp van het beroep

 3. Het “cassatieberoep”, ingesteld op 23 december 2021, strekt tot de nietigverklaring van de beschikking van de eerste voorzitter van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges van 6 december 2021 in de zaak 2021-RvVb-0047-A.

  II. Verloop van de rechtspleging

 4. De vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en de vzw Natuurpunt hebben een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 24 maart 2022.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Guan Schaiko, die loco advocaten Jan Bouckaert, Jo Van Lommel en Patrick Van der Straten verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Thomas Quintens, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Hendrik Schoukens, die verschijnt voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  VII-41.276-2/12

  III. Feiten

 5. In de zaak 2021-RvVb-0047-A voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) vorderen de vzw Bond Beter Leefmilieu en de vzw Natuurpunt met een verzoekschrift van 23 september 2020 de vernietiging van de omgevingsvergunning die door het Vlaamse Gewest op 31 juli 2020 werd verleend aan ISVAG voor de bouw en de exploitatie van een nieuwe verbrandingsinstallatie in Antwerpen aan de Boomsesteenweg 1000.

 6. Met een verzoekschrift van 3 december 2021 verzoekt ISVAG de eerste voorzitter van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges “het verzoek tot wraking van mevrouw Bestuursrechter Karin De Roo ontvankelijk en gegrond te verklaren” en “ambtshalve de kamersamenstelling te wijzigen”.

  ISVAG doet hierbij een beroep op artikel 13 van het decreet van 4 april 2014 ‘betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges’ (hierna: DBRC) dat bepaalt dat partijen bestuursrechters die zich over het beroep moeten uitspreken, schriftelijk en op gemotiveerde wijze kunnen wraken voor de aanvang van de zitting.

  ISVAG beroept zich hiervoor op artikel 828, 1° van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat iedere rechter kan worden gewraakt wegens wettige verdenking.

  Artikel 13 DBRC bepaalt dat de eerste voorzitter zo spoedig mogelijk uitspraak doet over het verzoek tot wraking en dat de gewraakte bestuursrechter wordt vervangen als het verzoek wordt ingewilligd.

 7. Met een beschikking van 6 december 2021 “[n]a de betrokken bestuursrechter te hebben gehoord en gelet op artikel 13, derde lid DBRC-decreet beslist de eerste voorzitter [van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges] dat het verzoek tot wraking wordt verworpen”.

  VII-41.276-3/12

  6. In het opschrift van haar verzoekschrift vermeldt ISVAG dat haar “cassatieberoep” is gericht “tegen een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen”.

  In het beschikkend deel van haar verzoekschrift vraagt ISVAG “de beschikking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 6 december 2021 in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0047-A te vernietigen”.

  IV. Herkwalificatie van de rechtspleging

  7. ISVAG stelt in haar verzoekschrift:

  “In de bestreden beschikking heeft de Raad voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT