Décision judiciaire de Raad van State, 29 mars 2022

Date de Résolution29 mars 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.392 van 29 maart 2022 in de zaak A. 235.784/XII-9191

In zake: de UNIVERSITEIT GENT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Evelyne Maes en Sander Meert kantoor houdend te 3000 Leuven Arnould Nobelstraat 34/0101 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten David D’Hooghe, Ian Arnouts en Margaux De Greef kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 28 februari 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) van 11 februari 2022 houdende gunning van de opdracht ‘Groeien en Leren Op de Werkvloer – GLOW’, met bestek nr. 2021_50134, aan de volgende penhouders voor de volgende percelen: - GLOW-ANT-01 aan Synkroon - GLOW-ANT-02 aan WEB - GLOW-ANT-03 aan Synkroon - GLOW-ANT-04 aan Randstad - GLOW-ANT-05 aan Groep Intro - GLOW-ANT-06 aan Emino

  XII-9191-1/31

  - GLOW-ANT-07 aan Randstad

  - GLOW-LIM-01 aan Randstad - GLOW-LIM-02 aan Randstad - GLOW-LIM-03 aan Emino - GLOW-LIM-04 aan SBS Skill BuilderS - GLOW-LIM-05 aan SBS Skill BuilderS

  - GLOW-OVL-01 aan Randstad - GLOW-OVL-02 aan Groep Intro - GLOW-OVL-03 aan Groep Intro - GLOW-OVL-04 aan SBS Skill BuilderS

  - GLOW-VLB-01 aan Synkroon - GLOW-VLB-02 aan Synkroon - GLOW-VLB-03 aan Groep Intro - GLOW-VLB-04 aan Groep Intro

  - GLOW-WVL-01 aan Argos - GLOW-WVL-02 aan Emino - GLOW-WVL-03 aan SBS Skill BuilderS - GLOW-WVL-04 aan Emino - GLOW-WVL-05 aan Argos

  - GLOW-BR-01 aan Groep Intro en de impliciete beslissing tot niet-gunning van de percelen GLOW-OVL-01 en GLOW-OVL-02 aan de Universiteit Gent.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 22 maart 2022.

  XII-9191-2/31

  Kamervoorzitter Paul Lemmens heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Evelyne Maes, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaten Ian Arnouts en Saul Janssens, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Frederick Ongena heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. De verwerende partij schrijft een overheidsopdracht uit voor diensten met als voorwerp “Groeien en Leren Op de Werkvloer (GLOW)”. De opdracht bestaat uit “het begeleiden en bemiddelen van werkzoekenden naar het NEC [normaal economisch circuit] via een intensief traject met inzet van werkplekleren om de match met de arbeidsmarkt te maken”.

  De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 19 juli 2021.

  De opdracht wordt geplaatst met toepassing van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 89, §~1, 1°, van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’.

  3.2. Op de opdracht is het bestek met referentienummer 2021_50134 van toepassing.

  Uit punt 2.3 van het bestek volgt dat de opdracht is onderverdeeld in 26 percelen. Deze percelen zijn territoriaal verdeeld over de vijf Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  XII-9191-3/31

  Het voormelde punt vermeldt voorts dat een inschrijver in totaal maximum vijf percelen over de hele opdracht kan gegund krijgen, waarvan maximaal twee regionaal verschillende percelen per provincie. Enkele percelen worden als “niet-verschillend” van elkaar beschouwd. Voorts geldt de beperking van het aantal percelen niet voor het perceel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “De inschrijver kiest zelf voor hoeveel percelen hij inschrijft, maar vermeldt een voorkeursvolgorde. De percelen zullen volgens de rangschikking van de offertes per perceel, rekening houdend met de voorkeursvolgorde van de inschrijvers en met de beperking van het aantal te gunnen percelen, worden toegewezen.”

  Punt 2.13 van het bestek behandelt de gunningscriteria. Deze criteria vertegenwoordigen samen 100 punten en peilen naar de technische waarde van de offerte. Het bestek beschrijft deze criteria als volgt:

  XII-9191-4/31

  XII-9191-5/31

  Ze worden als volgt beoordeeld (punt 2.13):

  “De punten worden toegekend op basis van de informatie in het offerteformulier […]. Deze informatie betreft de vermeldingen met betrekking tot de inhoud, aantoonbaarheid en relevantie ten opzichte van de doelstelling van het project. Deze informatie wordt onderworpen aan een onderlinge vergelijking van de beschrijvingen van de verschillende inschrijvers.

  Offertes die onvoldoende informatie bevatten om deze criteria te beoordelen of waarvan de beschrijving onvoldoende beantwoordt aan de bepalingen van het bestek kunnen als onregelmatig beschouwd worden. De rangschikking wordt per perceel opgemaakt door de punten voor de gunningscriteria samen te tellen.”

  In punt 2.15 van het bestek wordt voorts het volgende vermeld:

  “De raamovereenkomst wordt gegund volgens de rangschikking van de eindscores van de laatst ingediende regelmatige offertes, rekening houdend met de beperking van het aantal gunbare percelen en de opgegeven voorkeursvolgorde zoals beschreven in titel 2.3 ‘Beschrijving van de percelen’. De inschrijver met de economisch meest voordelige offerte, d.w.z. diegene die het best scoort op basis van de vermelde gunningscriteria, zal als opdrachtnemer worden aangeduid.”

  3.3. Op 20 september 2021 vindt de opening van de offertes plaats. Na een regelmatigheidsonderzoek en een controle van de selectievoorwaarden

  XII-9191-6/31

  beslist de verwerende partij om met elke inschrijver te onderhandelen en elke inschrijver uit te nodigen tot het indienen van een verbeterde offerte.

  Op grond van de resultaten van de beoordeling van de verbeterde offertes beslist de verwerende partij om niet verder te onderhandelen. De inschrijvers worden uitgenodigd om een definitieve offerte (BAFO) in te dienen of de verklaring ‘verbeterde offertes is definitieve offerte’ te ondertekenen en in te dienen.

  3.4. Er zijn in totaal 18 inschrijvers voor een of meer van de 26 percelen. De verzoekende partij schrijft in met haar dienst “Divergent” voor twee percelen in de provincie Oost-Vlaanderen, met name GLOW-OVL-01 en GLOW-OVL-02.

  De definitieve offertes worden beoordeeld door per criterium een waardering toe te kennen aan de beschrijving die de inschrijver heeft opgenomen in zijn offerte als antwoord op de vragen in het inschrijvingsformulier. De waarderingen worden uitgedrukt als ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘aanvaardbaar’, ‘beperkt’ of ‘nihil’.

  Het gunningsverslag verduidelijkt als volgt wat onder deze vermeldingen moet worden begrepen:

  XII-9191-7/31

  XII-9191-8/31

  Een tabel die de volgorde bevat van de voorkeuren van elk van de inschrijvers die voor meer dan één perceel hebben ingeschreven, is als bijlage 1 bij het gunningsverslag gevoegd. De tekstuele en individuele beoordeling per inschrijver is als bijlage 2 bij het gunningsverslag gevoegd.

  Vier inschrijvers, die minder dan 60 % behalen, worden “niet opgenomen in de rangschikking” en komen dus niet in aanmerking voor de gunning van een perceel. De overige 14 inschrijvers worden globaal gerangschikt als volgt:

  Rangschikking Inschrijver Totaal aantal punten 1 Synkroon 90,25 2 Argos 88,75 3 Groep Intro 87,25 4 Randstad 86,50 5 WEB 85

  Emino 85 Divergent 85 SBS Skill BuilderS 85 6 LIV 81,25 7 Alexander Calder 79 8 Mentor 76 9 Compaan & Divergent 75,25 10 Vokans 71,50 11 De Winning LDE 60

  3.5. Op basis van de plaats in de rangschikking, de voorkeursvolgorde die elke inschrijver heeft opgegeven en het maximum aantal toe te wijzen percelen per inschrijver, wijst de verwerende partij op 11 februari 2022 elk van de 26 percelen toe. Zeven van de 14 gerangschikte inschrijvers krijgen een opdracht, voor 1, 2, 4, 5 of 6 percelen. De verzoekende partij wordt niet gekozen. De twee percelen waarvoor zij een offerte heeft ingediend, worden gegund aan respectievelijk Randstad en Groep Intro.

  XII-9191-9/31

  De beslissing tot gunning van de 26 percelen is de bestreden beslissing.

  De verwerende partij informeert de inschrijvers over die beslissing met een e-mailbericht en met een aangetekend schrijven. De inschrijvers ontvangen het gunningsverslag van 11 februari 2022, de bijlage 1 met de voorkeursvolgorde van de inschrijvers, en de bijlage 2 met de motieven voor de individuele beoordelingen van elk van de inschrijvers.

  IV. Ontvankelijkheid van de vordering

 3. De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van de vordering niet in zoverre deze strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van de gunningsbeslissing voor de 26 percelen.

  Vooralsnog ziet de Raad van State geen reden om ambtshalve een exceptie op te werpen.

 4. De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van de vordering wel in zoverre deze strekt tot de schorsing van de “impliciete beslissing tot niet-gunning van de percelen GLOW-OVL-01 en GLOW-OVL-02 aan verzoekende partij”, op grond dat de verzoekende partij op dit punt niet kan doen blijken van het rechtens vereiste belang.

  Naar het voorlopig oordeel van de Raad van State maakt de verzoekende partij niet concreet aannemelijk dat er omstandigheden voorhanden zijn die verantwoorden dat de Raad van State te dezen zou kunnen gebruikmaken van de bijzondere jurisprudentiële techniek waarbij een impliciete weigering nietig zou worden verklaard, wat dan tevens de schorsing van de tenuitvoerlegging van die impliciete weigering met zich zou kunnen meebrengen. Inzonderheid zet zij niet specifiek uiteen op welke wijze de concrete door haar aangevoerde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT