Décision judiciaire de Raad van State, 16 mars 2022

Date de Résolution16 mars 2022
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 253.228 van 16 maart 2022 in de zaak A. 235.711/XII-9188

In zake: de NV COEMAN REPATRIËRING bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart De Becker kantoor houdend te 8500 Kortrijk Loofstraat 39 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Kris Wauters en Tess Van Gaal kantoor houdend te 1170 Brussel Terhulpsesteenweg 187 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 17 februari 2022, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de Administrateur-generaal van het agentschap Wegen en Verkeer van 25 januari 2022, waarbij:

  - de overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor het “Project F.A.S.T.” (Incidentafhandeling op de autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen. Takelen en afvoeren van voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) > 3,5 ton), perceel 3: deel Zuid-Oost, werd gegund aan Depannage Lybaert bvba; - (impliciet) werd beslist de voormelde overheidsopdracht niet toe te wijzen aan de nv Coeman Repatriëring.

  XII-9188-1/22

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 8 maart 2022.

  Kamervoorzitter Paul Lemmens heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Nathan De Laruelle, die loco advocaat Bart De Becker verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaten Kris Wauters en Tess Van Gaal, die verschijnen voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Frederic Eggermont heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling West-Vlaanderen, schrijft in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een overheidsopdracht uit voor de aanneming van diensten met als voorwerp “Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie West-Vlaanderen. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3,5 ton”.

  De opdracht is onderverdeeld in drie percelen: - Perceel 1 – deel Noord - Perceel 2 – deel Zuid-West - Perceel 3 – deel Zuid-Oost.

  XII-9188-2/22

  De voorliggende vordering heeft betrekking op perceel 3.

  3.2. De opdracht wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 9 augustus 2021 en in het Publicatieblad van de Europese Unie van 13 augustus 2021. Er worden ook verschillende wijzigingsberichten gepubliceerd.

  3.3. De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure met de prijs als enig gunningscriterium.

  3.4. Het bestek met referte WWV/INV/2021/9 is van toepassing.

  3.4.1. Het bestek bepaalt dat een onderneming voor meer dan één perceel mag inschrijven, ook al beschikt zij niet over de gecumuleerde technische capaciteit om alle percelen waarvoor zij een offerte heeft ingediend, gegund te kunnen krijgen. Indien een onderneming voor meer dan één perceel inschrijft, moet zij een voorkeursvolgorde opgeven (p. 12).

  De minimale hoeveelheden aan personeel, materieel en terreinen waarover de dienstverlener moet beschikken om voor gunning in aanmerking te komen worden per perceel bepaald. Een onderneming kan maar die percelen gegund krijgen waarvoor zij over de voor dat perceel relevante aantallen beschikt (p. 15).

  3.4.2. Wat de criteria betreft waaraan een inschrijver moet voldoen om geselecteerd te worden, bepaalt het bestek, onder een hoofding “Art. 68. Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid”, dat de inschrijver moet voldoen “aan eisen op het gebied van de voertuigen waarover hij beschikt, het personeel dat hij in dienst heeft en de terreinen die hij in gebruik heeft”. Voor de specificaties waaraan het personeel en de stelplaats moeten voldoen, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in deel 3, punt 3.1, van het bestek, en voor de specificaties waaraan het materieel moet voldoen, naar de bepalingen in deel 3, punt 3.3, van het bestek (p. 18).

  XII-9188-3/22

  De eisen, die voor elk perceel afzonderlijk worden vastgesteld, luiden voor perceel 3 als volgt (pp. 18-20):

  “Eisen op gebied van personeel

  De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring (specifiek document in bijlage aan dit bestek is te gebruiken) met lijst (naam en voornaam) van alle personen (personeel en zaakvoerders) die, minstens gedurende het volledige kalenderjaar voorafgaandelijk aan de publicatie van dit bestek, verbonden waren aan de onderneming (per persoon aangeven hoelang deze reeds verbonden is aan de onderneming) en instonden voor de uitvoering van de takelwerkzaamheden en/of de administratieve afhandeling ervan. (…) c. Voor perceel 3 beschikte de dienstverlener minimaal over: - 5 uitvoerende werkkrachten (uitgedrukt in VTE). De inschrijver toont in zijn bij de offerte te voegen verklaring aan dat elke uitvoerende werkkracht voldoet aan de eisen. - 1 administratieve werkkrachten (uitgedrukt in VTE). De inschrijver toont in zijn bij de offerte te voegen verklaring aan dat elke administratieve werkkracht voldoet aan de eisen.

  Eisen op gebied van stelplaats

  De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring (specifieke document in bijlage aan dit bestek is te gebruiken) met lijst (adres opgenomen) van alle terreinen die, gedurende het kalenderjaar voorafgaandelijk aan de publicatie van dit bestek, in gebruik waren van de onderneming en welke activiteiten hier plaats vonden met betrekking tot de takelwerkzaamheden.

  De dienstverlener beschikt minimaal over 1 stelplaats mét omgevingsvergunning klasse 3. De inschrijver toont in zijn bij de offerte te voegen verklaring aan dat deze stelplaats voldoet aan de eisen.

  Eisen op gebied van interventievoertuigen

  De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring (specifiek document in bijlage aan dit bestek is te gebruiken) met lijst (merk en type) van alle interventievoertuigen (in eigendom of huur) die, gedurende het kalenderjaar voorafgaandelijk aan de publicatie van dit bestek, ingezet werden binnen de onderneming voor de uitvoering van de takelwerkzaamheden. Enkel interventievoertuigen geschikt voor werkzaamheden aan voertuigen met een MTM van 44 ton of meer komen in aanmerking. […] c. Voor perceel 3 beschikte de dienstverlener minimaal over: - 4 interventievoertuigen geschikt voor takelwerkzaamheden aan voertuigen tot 44t. De inschrijver toont in zijn bij de offerte te voegen verklaring aan dat elk interventievoertuig voldoet aan de eisen. - 2 interventievoertuigen, uitgerust bijkomend met hydraulische hijskraan, geschikt voor takelwerkzaamheden aan voertuigen tot 44t; De inschrijver toont in zijn bij de offerte te voegen verklaring aan dat elk interventievoertuig voldoet aan de eisen.”

  XII-9188-4/22

  Het bestek bevat voorts bepalingen in verband met de toepassing van de genoemde vereisten in het geval dat verscheidene ondernemingen samenwerken, of een onderneming inschrijft voor meer dan één perceel (p. 20):

  “Wanneer verschillende ondernemingen op een of andere manier samenwerken voor het trachten gegund te krijgen van deze overheidsopdracht, bijvoorbeeld onder de vorm van een tijdelijke maatschap of in de structuur van hoofd- en onderaannemers, dan moet één van de partners uit de samenwerking van een tijdelijke maatschappij of als hoofdaannemer beschikken over minstens de helft van de hiervoor aangehaalde aantallen wat betreft personeel, stelplaatsen en interventievoertuigen. Bij het afronden van de uitkomst na de deling door 2 van de hiervoor opgegeven aantallen, zal altijd naar boven afgerond worden. Een inschrijver kan inschrijven voor meerdere percelen. Hij kan echter slechts een aantal percelen gegund krijgen waarvoor hij effectief voldoende technisch uitgerust is. Hiervoor wordt de nodige technische bekwaamheid opgeteld.”

  3.4.3. Het bestek bevat voorts “technische bepalingen” in verband met de uitvoering van de opdracht.

  Een “algemeen deel” van die bepalingen (punt 3.1 van het bestek) begint met de opmerking dat “de capaciteit en de uitrusting van de inschrijver [...] van zeer groot belang is” (p. 49).

  Er volgen voorts gedetailleerde voorschriften in verband met de stelplaats, het rollend materieel (voertuigen, hijskraan, en dergelijke), personeel (aantal personeelsfunctie, voor de respectieve percelen, en specificaties betreffende de onderscheiden categorieën van personeelsleden) en bereikbaarheid en beschikbaarheid (permanentie) (pp. 49-57).

  De “technische bepalingen” bevatten verder ook bepalingen in verband met de technische kenmerken waaraan voertuigen moeten voldoen (punt 3.3) en in verband met een “lijst met beschikbaar materieel en materiaal” (punt 3.5). Die laatste bepaling luidt als volgt:

  “Naast de bovenstaande posten dient de dienstverlener een lijst op te geven met materieel en materiaal dat hij ter beschikking heeft en dat eventueel zou kunnen ingezet worden bij een interventie. De dienstverlener dient een

  XII-9188-5/22

  dergelijke lijst met duidelijke prijzen (excl. BTW) ter beschikking [te] stellen van de overheid (de lijst kan gedurende de duur van het contract jaarlijks aangepast worden). Deze lijst kan zaken...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT