Décision judiciaire de Raad van State, 16 décembre 2021

Date de Résolution16 décembre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Art. 26bis, § 1, van het natuurbehouddecreet verbiedt de bevoegde overheid om een vergunning te verlenen "voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken". De feitelijke bedenkingen van de verwerende partij dat "niet laag over het gebied wordt gevlogen" en dat "de vlieghoogte van 305 meter verplicht" is, zijn niet van aard de in het licht van art. 26bis, § 1, van het natuurbehouddecreet relevante bezwaren in het ANB-advies waarbij wordt aangegeven dat de aangevraagde vergunning "leidt tot een significante bijkomende geluidsverstoring (d.i. +15-25 dB(A) [\u0085] )" te weerleggen. Overigens blijkt uit dit advies ontegenzeglijk dat die geluidsverstoring specifiek wordt toegeschreven aan het uitvoeren van helikoptervluchten over de percelen van het VEN-gebied.

Wanneer de vergunningverlenende overheid afwijkt van een wettelijk voorgeschreven advies dat door concrete...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT