Décision judiciaire de Raad van State, 26 octobre 2021

Date de Résolution26 octobre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 251.939 van 26 oktober 2021 in de zaak A. 234.053/IX-9907

In zake: de VZW THE BRUGES ART INSTITUTE woonplaats kiezend te 8000 Brugge Spinolarei 17

tegen:

de VLAAMSE GEMEENSCHAP bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Frederik Vandendriessche en Lieselotte Schellekens kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 25 juni 2021, strekt tot de nietigverklaring van de negatieve beslissing van de Vlaamse minister van Cultuur van 26 april 2021 over de subsidieaanvraag van de vzw The Bruges Art Institute voor een bovenlokaal cultuurproject met als dossiernummer 61683 (eerste bestreden beslissing) en van het negatieve advies van de externe commissie hierover (tweede bestreden beslissing).

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Eerste auditeur Alexander Van Steenberge heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 93, eerste lid, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’.

  IX-9907-1/5

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2021.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitgebracht.

  Henri Olyslager, projectmanager, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Lieselotte Schellekens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Alexander Van Steenberge heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Verzoekster dient een subsidieaanvraag in voor een bovenlokaal cultuurproject in het kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018, met als dossiernummer 61683.

  De aanvraag wordt negatief beoordeeld door een externe commissie.

  De Vlaamse minister van Cultuur volgt het advies en beslist om geen subsidie toe te kennen.

  Met een e-mail van 29 april 2021 worden de beslissing en het advies aan verzoekster ter kennis gebracht. Dit e-mailbericht vermeldt ook de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State, als volgt:

  IX-9907-2/5

  “In overeenstemming met artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT