Décision judiciaire de Raad van State, 21 octobre 2021

Date de Résolution21 octobre 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Art. 5.6.7, § 1, eerste lid, VCRO bepaalt dat een milieuvergunning kan worden verleend in afwijking op de bepalingen van een stedenbouwkundig voorschrift onder meer indien de inrichting stedenbouwkundig vergunbaar is in afwijking van de bepalingen van een stedenbouwkundig voorschrift. De RvS neemt aan dat in beginsel, met toepassing van art. 4.4.9 VCRO, windturbines kunnen worden vergund in agrarisch gebied. De voorliggende aanvraag voldoet bijgevolg aan de voorwaarde dat zij stedenbouwkundig vergunbaar is in afwijking van de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften.

Om toepassing te kunnen maken van de afwijkingsmogelijkheid in art. 5.6.7, § 1, eerste lid, VCRO, mag het aangevraagde onder meer de goede ruimtelijke ordening niet schaden. Uit art. 4.3.1, § 2, VCRO volgt dat het aangevraagde, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld wordt aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op, onder meer, de "veiligheid in het algemeen". Het toevoegen van een perceel verhelpt niet aan het door de GMC vastgestelde veiligheidsprobleem. De motivering in de bestreden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT