Décision judiciaire de Raad van State, 5 octobre 2021

Date de Résolution 5 octobre 2021
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 251.744 van 5 oktober 2021 in de zaak A. 234.662/IX-9952

In zake: XXXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Koen Geelen en Jarien Bloemen kantoor houdend te 3500 Hasselt Gouverneur Roppesingel 131 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de VZW SECUNDAIR ONDERWIJS SINT QUINTINUS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Hugo Lamon kantoor houdend te 3500 Hasselt de Schiervellaan 23 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 27 september 2021, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de beroepscommissie van de vzw Secundair Onderwijs Sint Quintinus van 13 september 2021 waarbij aan XXXX een oriënteringsattest C wordt toegekend.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  IX-9952-1/18

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2021, om 10.30 uur.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Koen Geelen, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Hugo Lamon, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is tijdens het schooljaar 2020-2021 leerling in het eerste jaar van de derde graad wetenschappen-wiskunde (ASO) in het Virga Jessecollege te Hasselt.

  3.2. Op het einde van het schooljaar besluit de delibererende klassenraad aan verzoeker een oriënteringsattest C toe te kennen, met volgende motivering:

  “[…] je behoudt 3 jaartekorten voor je richtingsvakken wiskunde (45,5%), biologie (47,5%) en chemie (47%), voor een totaal van 10 jaaruren. Daarnaast heb je voor het tweede semester 5 tekorten behaald (wiskunde, biologie, chemie, fysica, LO) en presteerde je ondermaats tijdens de eindexamens, met 3 tekorten en 2 nipte resultaten. De klassenraad besluit dat je de leerplandoelstellingen onvoldoende gerealiseerd hebt om over te gaan naar het zesde jaar.”

  IX-9952-2/18

  Nadat overleg niet leidt tot een nieuwe samenkomst van de klassenraad, stelt verzoeker een beroep in bij het schoolbestuur.

  3.3. De door het schoolbestuur ingestelde beroepscommissie hoort verzoeker op 30 augustus 2021.

  Op 3 september 2021 deelt de beroepscommissie verzoeker mee dat bijkomende proeven worden georganiseerd voor chemie, biologie en wiskunde op 9, 10 en 13 september 2021. Deze beslissing is als volgt gemotiveerd – motivering die verzoeker overigens pas op 10 september 2021 mocht ontvangen:

  “De commissie is van oordeel dat:

  - de klassenraad wel degelijk een oordeel heeft gegeven over het bereiken van de leerdoelstellingen in zijn geheel; - rekening werd gehouden met de houding en inzet en de lockdown probleemproblematiek.

  Voor wat betreft de beweerde schending van artikel 147/1 van de Code[x] Secundair onderwijs wordt ondermeer verwezen naar de problematiek van corona-veilige maatregelen die door de scholen mogen worden genomen, ook m.b.t. de evaluaties (art. 27.11/11/2020 van de Codex). Er was minstens een gevaar voor nieuw samengestelde groepen, naast de vaste klasgroepen.

  Voor wat betreft het gelijkheidsbeginsel wijst de commissie erop dat er geen sprake is van een ongelijke behandeling. Zoals de raadsman terecht opmerkt dient een globale beoordeling te worden gemaakt en is de cijfermatige vergelijking zeker niet van dien aard om hieruit tot een niet gelijke behandeling te besluiten.

  Gezien de aanvullende nota en de bijgebrachte stukken werd besloten om op 30/8/2021 de zitting verder te verdagen naar 3/9/[2021] om de leden toe te laten kennis te nemen van deze nota en stukken.

  Op 3/9/2021 werd dan het beroep opnieuw besproken en werd rekening gehouden met een aantal argumenten en werd conform artikel 123/15 § 3, 2° beslist om bijkomende proeven op te leggen alvorens tot een eindbeslissing te komen. Deze beslissing werd onder meer gebaseerd op de volgende argumenten: - De zeer specifieke persoonlijke problematiek […] (ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid); - Ondermeer wordt hierbij verwezen naar het attest van dokter […] dd. 23/8/2021 en de andere in het kader van het beroep bijgebrachte stukken - Het feit dat […] de leerstof nog opnieuw heeft doorgenomen. - Hij in begeleiding gaat voor de persoonlijke problematiek.”

  IX-9952-3/18

  3.4. Verzoeker legt op de aangegeven data de bijkomende proeven af.

  3.5. Op 13 september 2021 beslist de beroepscommissie om het C-attest te handhaven. Zij motiveert:

  “Mevrouw […] licht toe dat voor de bijkomende proef chemie een totaal werd behaald van 36,44%. Op het ene onderdeel behaalde de leerling 8/20, op het andere 13,5/39 zodat in totaal 21,5/59 werd behaald.

  Vervolgens licht […] de bijkomende proef van biologie toe. Daar werd een totaal van 72/105 behaald, in totaal 68,57%.

  Voor wat betreft het vak wiskunde wordt toelichting gegeven door […]. Voor het 2de semester onderdeel 3: limieten van functies en afgeleiden werd een percentage behaald van 41,25%. Voor de wiskundeproef met de leerstof van het 1ste semester werd een percentage behaald van 50% (veeltermfuncties, rationale en irrationale functies (27,5/50; goniometrische functies 23,5/52. Het totaal voor wiskunde van de afgenomen proeven zou op zich zodoende 47,53% bedragen.

  In het bijzonder bij de proeven voor wiskunde en chemie heeft men rekening gehouden met de bedoeling om de proeven af te nemen over die delen van het programma waarop expliciet verder wordt gebouwd in het 6de jaar.

  De leerkrachten van chemie en wiskunde stellen vast dat de leerplandoelstellingen onvoldoende werden bereikt.

  De directeur licht toe dat aan de leerling ruim voldoende extra tijd werd verleend voor het maken van de proeven, meer dan in het zorgcontract is voorzien. Om zich voor te bereiden op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT