Décision judiciaire de Raad van State, 4 octobre 2021

Date de Résolution 4 octobre 2021
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 251.734 van 4 oktober 2021 in de zaak A. 233.789/X-17.949

In zake: Ingrid VAN BERGHEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Annick Boljau kantoor houdend te 2170 Merksem Ringlaan 40 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

1. het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering en door de beroepscommissie voor tuchtzaken bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tom De Sutter kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen

2. de STAD ANTWERPEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Thomas De Donder en Karel De Schoenmaeker kantoor houdend te 1930 Zaventem Gateway Building Luchthaven Nationaal 1J bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 1 juni 2021, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken van het statutaire gemeente-, provincie- en OCMW personeel dd. 16 april 2021, waarvan [is] kennisgegeven met brief dd. 16 april 2021”.

X-17.949-1/10

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Eerste auditeur Iris Verheven heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 24 september 2021.

Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Shanna Schuerewegen, die loco advocaat Annick Boljau verschijnt voor verzoekster, advocaat Tom De Sutter, die verschijnt voor de eerste verwerende partij, en advocaat Inge Derde, die loco advocaten Thomas De Donder en Karel De Schoenmaeker verschijnt voor de tweede verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. Verzoekster, in dienst van de stad Antwerpen als administratief assistente, doet op 23 november 2018 een opzoeking in een databank met persoonlijke gegevens van burgers. Er wordt op 10 december 2018 een feitenverslag over opgesteld. Op 18 december 2018 beslist de algemeen directeur om een tuchtonderzoeker te belasten met een tuchtonderzoek en het opstellen van een tuchtverslag.

X-17.949-2/10

De algemeen directeur legt verzoekster op 2 april 2019 de tuchtstraf van het ontslag van ambtswege op. De beroepscommissie voor tuchtzaken (hierna: de beroepscommissie) verwerpt verzoeksters beroep ertegen op 12 november 2019. De beide beslissingen worden bij arrest nr. 247.437 van 22 april 2020 geschorst door de Raad van State, waarna de algemeen directeur en de beroepscommissie hun beslissingen intrekken, respectievelijk op 19 en 26 mei 2020.

Op 20 mei 2020 beslist de algemeen directeur opnieuw verzoekster met het ontslag van ambtswege te bestraffen. De beslissing wordt op 23 oktober 2020 door de beroepscommissie vernietigd.

Met een beslissing van 8 december 2020 legt de algemeen directeur verzoekster de tuchtstraf van de schorsing gedurende zes maanden op. Verzoeksters beroep ertegen wordt op 16 april 2021 door de beroepscommissie ongegrond bevonden.

IV. Precisering van het voorwerp

4. In het licht van het geheel van de vermeldingen in het verzoekschrift is...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT