Décision judiciaire de Raad van State, 4 octobre 2021

Date de Résolution 4 octobre 2021
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 251.733 van 4 oktober 2021 in de zaak A. 233.480/X-17.927

In zake: de OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING INTRADURA bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Isabelle Cooreman kantoor houdend te 1082 Brussel Keizer Karellaan 586, bus 9 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de GEMEENTE GRIMBERGEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Joost Bosquet kantoor houdend te 2650 Edegem Mechelsesteenweg 326 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 22 april 2021, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van :

  “- twee besluiten van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Grimbergen van 18 januari 2021 houdende 1) De intrekking van het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2016 – Wijziging besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2017 – Goedkeuring 2) Gedeeltelijke toetreding voor de activiteiten ‘sluikstortbeleid’ en ‘beheer recyclageparken’ – Goedkeuring - twee gemeenteraadsbesluiten van de gemeente Grimbergen dd. 28 januari 2021 houdende: 3) De intrekking van het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2016 – Wijziging besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2017 – Goedkeuring 4) Gedeeltelijke toetreding voor de activiteiten ‘sluikstortbeleid’ en ‘beheer recyclageparken’ – Goedkeuring.”

  X-17.927-1/7

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 10 september 2021.

  Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Maxim Lecomte, die loco advocaat Isabelle Cooreman verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Gert Op de Beeck, die loco advocaat Joost Bosquet verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. De gemeenteraad van de gemeente Grimbergen keurt op 25 februari 2016 de beslissing goed om de uitbating van de recyclageparken uit te besteden aan Haviland Intercommunale. De betrokken (aanvullende) overeenkomst wordt nooit ondertekend.

  Op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT