Décision judiciaire de Raad van State, 15 juin 2021

Date de Résolution15 juin 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 250.903 van 15 juni 2021 in de zaak A. 227.212/X-17.426

In zake : Anton HANSEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Christiaan Lesaffer kantoor houdend te 2000 Antwerpen Meir 22-24/2 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de GEMEENTE ZOERSEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Verbist en Joke Derwa kantoor houdend te 2560 Nijlen (Kessel) Torenvenstraat 16 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingediend op 16 april 2019, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zoersel van 20 november 2018 waarbij het wegentracé voor de ontworpen verkaveling in het Stoppelveld, op percelen die kadastraal bekend zijn als afdeling 3, sectie I, nrs. 121/a2, 121/c, 121/d en 121/z, wordt goedgekeurd.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een verslag opgesteld.

X-17.426-1/7

Verzoeker en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 12 februari 2021.

Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Christiaan Lesaffer, die verschijnt voor verzoeker, is gehoord.

Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. Verzoeker woont in het Stoppelveld te Zoersel. De noordoostelijke hoek van zijn woonperceel paalt aan een ongeveer 1 meter brede zandweg (hierna: de zandweg). De zandweg loopt schuin over een achter dit woonperceel gelegen terrein dat bestaat uit de percelen die kadastraal bekend zijn als afdeling 3, sectie I, nrs. 121/a2, 121/c, 121/d en 121/z (hierna: het betrokken terrein).

Krachtens het bij koninklijk besluit van 30 september 1977 vastgesteld gewestplan ‘Turnhout’ is het betrokken terrein gelegen in woonuitbreidingsgebied.

4. Op 30 maart 2018 dient de Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen-dienstverlening (hierna: IGEAN) bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zoersel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT