Décision judiciaire de Raad van State, 10 juin 2021

Date de Résolution10 juin 2021
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER A R R E S T nr. 250.851 van 10 juni 2021 in de zaak A. 231.404/VII-40.882 In zake : 1. Mona DEKETELAERE 2. Gaston SPEYBROUCK 3. Marc DESCHUTTERE 4. Pascal HUBINONT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Bronders kantoor houdend te 8400 Oostende Archimedesstraat 7 bij wie woonplaats wordt gekozen tegen : de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jo Goethals kantoor houdend te 8800 RoeselareKwadestraat 151B, bus 41 bij wie woonplaats wordt gekozen Tussenkomende partij : de NV RIETVELD BOUWPROJECTEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Beleyn en Merlijn De Rechter kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 28 juli 2020, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb-A-1920-0948 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 23 juni 2020 in de zaak 1819-RvVb-0800-A. VII-40882-1/6 ‡BAGVKEFAD-BEFHFHQ‡

II. Verloop van de rechtspleging

2. Het cassatieberoep is toelaatbaar verklaard bij beschikking van3 september 2020. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend. De nv Rietveld Bouwprojecten heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is toegestaan bij beschikking van 28 oktober 2020. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend. Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State. De verzoekende partijen hebben een verzoek tot voortzetting van de procedure teneinde te worden gehoord ingediend. De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 27 mei 2021. Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht. Advocaat Liesbeth Tommelein, die loco advocaat Bart Bronders verschijnt voor de verzoekende partijen, advocaat Jo Goethals, die verschijnt voor de verwerende partij en advocaat Jan Beleyn, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord. Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven. VII-40882-2/6 ‡BAGVKEFAD-BEFHFHQ‡

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT