Décision judiciaire de Raad van State, 1 juin 2021

Date de Résolution 1 juin 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 250.749 van 1 juni 2021 in de zaak A. 224.058/X-17.084

In zake : de VZW MILIEUFRONT OMER WATTEZ woonplaats kiezend te 9700 Oudenaarde Dijkstraat 75

tegen :

de STAD GERAARDSBERGEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Veerle Vekeman kantoor houdend te 9500 Geraardsbergen Pastorijstraat 19 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 21 december 2017, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van de stad Geraardsbergen van 5 september 2017 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: gemeentelijk RUP) ‘Zonevreemde bedrijven’.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Pierrot T’Kindt heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij heeft een laatste memorie ingediend. De verzoekende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend.

  X-17.084-1/18

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 februari 2021.

  Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Anthony Roegiers, die verschijnt voor de verzoekende partij, is gehoord.

  Eerste auditeur Pierrot T’Kindt heeft een met dit arrest gedeeltelijk eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. In Geraardsbergen ligt het terrein van meerdere bedrijven krachtens het bij koninklijk besluit van 30 mei 1978 vastgesteld gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem (deels) in natuurgebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het gaat onder meer om de in de Dendervallei gelegen bedrijven Solva (Driesstraat 54), Galaxy (Voldersstraat 118) en Collier (Voldersstraat 257), het in de Markvallei gelegen bedrijf Poelaert (Heuvelstraat 24), de in de Molenbeekvallei gelegen bedrijven Van Der Schueren (Aalstsesteenweg 255) en Aldi (Astridlaan 36) en het in de Gelembeekvallei gelegen bedrijf De Lombaert (Groteweg 524).

  4.1. In 2013 neemt de stad Geraardsbergen het initiatief om een gemeentelijk RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ op te maken dat onder meer betrekking heeft op de voornoemde bedrijven. Zij start het onderzoek naar het milieueffect van het voorgenomen plan met de opmaak van een milieueffectscreeningsnota (hierna: de screeningsnota).

  X-17.084-2/18

  X-17.084-3/18

  4.2. Wat het deelplan voor het bedrijf De Lombaert (Groteweg 524) betreft, wordt in de screeningsnota het volgende gesteld over de waterproblematiek:

  “Actuele situatie - Op de overstromingskaart zien we dat het terrein gelegen is in een gebied dat overstroombaar is door hemelwater. - De watertoetskaart toont ons dat het hele terrein slechts mogelijks overstromingsgevoelig is. - De bodemkaart toont voornamelijk antropogene gronden met in de omgeving vochtige leem en droge leem gronden.

  Nieuwe situatie Er wordt een buffer voorzien waarin ook ruimte is voor waterinfiltratie. De mogelijks te bebouwen ruimte wordt vergroot, zodat de logisch[e] lijnen worden gevolgd.

  Effecten

  Op basis van de algemene richtnota mag er vanuit gegaan worden dat het RUP ZVB [Zonevreemde Bedrijven] waarschijnlijk geen gevaar zal vormen voor wateroverlast.”

 4. Op 14 juli 2015 wordt een plenaire vergadering gehouden omtrent het voorontwerp van gemeentelijk RUP ‘Zonevreemde bedrijven’.

 5. Bij besluit van 8 juli 2016 concludeert de dienst Milieueffectrapportage van het departement Omgeving van het Vlaamse Gewest op basis van de ingediende screeningsnota dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 6. Op 29 augustus 2016 stelt de gemeenteraad van de stad Geraardsbergen het ontwerp van gemeentelijk RUP voorlopig vast. Het bevat de volgende deelplannen: - deelplan 1 ‘Covan’ (Heirweg 124); - deelplan 2 ‘Van Der Schueren’ (Aalstsesteenweg 255); - deelplan 3 ‘De Lombaert’ (Groteweg 524); - deelplan 4 ‘Driesstraat 54’; - deelplan 5 ‘Galaxy’ (Voldersstraat 118); - deelplan 6 ‘Collier’ (Voldersstraat 257); - deelplan 7 ‘Poelaert’(Heuvelstraat 24);

  X-17.084-4/18

  - deelplan 8 ‘B&B De Muur’ (Oude Steenweg 105); - deelplan 9 ‘Aldi’ (Astridlaan 36) en - deelplan 10 ‘Astridlaan 106’.

 7. Tijdens het openbaar onderzoek, georganiseerd van 10 oktober tot 8 december 2016, dient onder meer de verzoekende partij – die een vereniging is die opkomt voor de landschappelijke en natuurlijke waarden in de Vlaamse Ardennen – een bezwaarschrift in. In dit bezwaarschrift betoogt de verzoekende partij dat de gevolgde werkwijze – waarbij in tabellen scores worden toegekend – onduidelijk is, dat meerdere deelplannen ingaan tegen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de stad Geraardsbergen (hierna: het GRS), dat het agentschap Natuur en Bos (hierna: het ANB) voor meerdere deelplannen een ongunstig advies heeft gegeven en dat herlocalisatie van de betrokken bedrijven aangewezen is.

 8. Het departement Ruimte Vlaanderen van het Vlaamse Gewest (hierna: het gewestelijk departement) geeft op 17 november 2016 volgend advies over deelplan 3 ‘De Lombaert’:

  “[…]

  Het perceel is gedeeltelijk mogelijks overstromingsgevoelig. Volgende opmerkingen worden meegegeven: De toelichtingsnota moet ingaan op de waterproblematiek. Dit kan betekenen dat de stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan moeten worden gewijzigd.”

  10.1. Op 8 februari 2017 geeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de stad Geraardsbergen (hierna: de Gecoro) een voorwaardelijk gunstig advies over het ontwerp van gemeentelijk RUP, waarin volgende verwerping van het bezwaarschrift van de verzoekende partij wordt voorgesteld:

  “Antwoord en aanpassingen: 1. [De gevolgde] werkwijze [waarbij in tabellen scores worden toegekend] is slechts een deel van het onderzoek waaruit bepaald wordt of een bedrijf opgenomen wordt of niet. Deze werkwijze werd aanvaard door de hogere overheden en werd door het studiebureau reeds in een 10-tal RUP’s toegepast zonder opmerkingen. De Gecoro vraagt aan het studiebureau om eventueel aanvullende documentatie over deze werkwijze bij het RUP te

  X-17.084-5/18

  voegen. […] 1. Van Der Schueren: Dit deelplan moet worden aangepast zoals voorzien in het antwoord bij het advies van de provincie Oost-Vlaanderen. De keuzes hiertoe moeten goed worden onderbouwd. […] 2. Driesstraat 54: De Gecoro blijft bij het standpunt om dit deelplan te behouden. De aanwezigheid van bedrijvigheid op deze locatie werd reeds verankerd in een BPA. Voorliggend RUP houdt enkel een verfijning/kleine aanpassing van dit BPA in. Het plan werd reeds aangepast aan de opmerkingen van het ANB. 3. Poelaert: de Gecoro blijft bij het standpunt om dit deelplan te behouden. 4. Aldi: De Gecoro blijft bij het standpunt om dit deelplan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT