Décision judiciaire de Raad van State, 29 avril 2021

Date de Résolution29 avril 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

Het belang bij het bestrijden van een reglementair besluit vereist niet dat de nietigverklaring van dat besluit de verzoekende partij onmiddellijk een tastbaar voordeel oplevert. In dit geval zou het verdwijnen ex tunc uit het rechtsverkeer van het beweerd aan de Nationale Loterij onwettig toegekende voordeel inhouden dat het bekritiseerde verschil in behandeling ophoudt te bestaan. De verzoekende partij kan, als vergunninghouder A+ die concurrentiële diensten aanbiedt, in beginsel voordeel halen uit de potentieel vast te stellen onwettigheid.

Gelet op het toepassingsgebied omschreven in artikel 3bis van de kansspelwet, faalt het middel naar recht in zoverre wordt aangevoerd dat de door de Nationale Loterij aangeboden loterijen en wedstrijden zouden vallen onder het toepassingsgebied van de kansspelwet.

Het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag moet ter wille van de vereiste van de wapengelijkheid van de procespartijen, de verplichting tot loyale procesvoering en om proceseconomische redenen, in limine litis worden geformuleerd, minstens in het eerste processtuk waarin de bedoelde partij dit nuttig vermag te doen, zodat het als dilatoir voorkomt als een partij op het einde van de procedure vaststelt, zoals na de ontvangst van een voor haar ongunstig auditoraatsverslag, dat zij op grond van een bepaalde norm, die van in den beginne in het geding betrokken was, het proces dreigt te verliezen, alsnog verzoekt om de definitieve behandeling van de zaak uit te stellen, middels het raadplegen van het Grondwettelijk Hof over een bepaalde wettekst.De door de verzoekende partij voor het eerst in haar laatste memorie voorgestelde prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof zijn laattijdig. Aangezien artikel 43\/8, § 2, 1° en 2°, van de kansspelwet als rechtsgrond wordt vermeld in de aanhef van het bestreden koninklijk besluit, was de verzoekende partij eerder dan in de laatste memorie in de mogelijkheid om de Raad van State te verzoeken de gesuggereerde prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof voor te leggen.

Het bestreden koninklijk besluit van 25 oktober 2018 'betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten' werd genomen ter uitvoering van artikel 43\/8, § 2, 1° en 2°, van de kansspelwet. Deze bepaling machtigt de Koning om de kwaliteitsvoorwaarden waaraan de vergunninghouders klasse A, B of F1 moeten voldoen voor het verkrijgen van een aanvullende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT