Vonnis van Raad van State, March 23, 2021

Datum uitspraak:2021/03/23
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Krachtens art. 21, eerste lid, van het gemeentedecreet, wordt, behalve in spoedeisende gevallen de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. Te dezen werden de gemeenteraadsleden drie dagen voor de gemeenteraadszitting in kennis gesteld van de (spoedeisende) agendering en van de stukken van het dossier. Uit het enkele feit dat er bij die drie dagen... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 250.186 van 23 maart 2021 in de zaak A. 226.395/X-17.346

In zake : 1. de BV DE NIEUWE VOORHAVEN 2. de VZW DE VOORHAVEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Isabelle Larmuseau en Karolien Beké kantoor houdend te 9000 Gent

Kasteellaan 141 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de STAD GENT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Thomas Eyskens kantoor houdend te 1000 Brussel Bischoffsheimlaan 33 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingediend op 1 oktober 2018, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de gemeenteraad van de stad Gent van 25 juni 2018 houdende goedkeuring van de zaak van de wegen bij de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot een terrein gelegen aan de Voorhavenlaan te Gent, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 3417/w en 3417/l.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partijen hebben een memorie van wederantwoord ingediend.

  X-17.346-1/7

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een verslag opgesteld.

  De verzoekende partijen en de verwerende partij hebben een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 11 december 2020.

  Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Karlien Vernieuwe, die loco advocaten Isabelle Larmuseau en Karolien Beké verschijnt voor de verzoekende partijen, en advocaat Thomas Eyskens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Adjunct-auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. Op 8 september 2016 dient de stad Gent bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in voor infrastructuurwerken in het kader van de omgevingsaanleg van een deel van de Voorhavenkaai en alle bijhorigheden op een terrein gelegen aan de Voorhavenlaan te Gent, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, nr. 3417/w en 3417/l.

 4. Met een besluit van 1 december 2016 verleent het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT