Décision judiciaire de Raad van State, 9 mars 2021

Date de Résolution 9 mars 2021
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 250.028 van 9 maart 2021 in de zaak A. 226.405/X-17.348

In zake : de NV LIRO bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Beleyn en Merlijn De Rechter kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering en door het interministerieel comité voor de distributie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Bouckaert, Guan Schaiko en Ann Apers kantoor houdend te 1000 Brussel

Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 20 september 2018, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van het interministerieel comité voor de distributie van 12 juli 2018 houdende de weigering in graad van bestuurlijk beroep van een socio-economische vergunning voor het wijzigen van een bestaand handelsgeheel aan de Boomsesteenweg 860 te Wilrijk-Antwerpen van twee naar drie units.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

X-17.348-1/7

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. De verzoekende partij heeft een laatste memorie ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 26 februari 2021.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Merlijn De Rechter, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Guan Schaiko, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verzoekende partij is eigenaar van een handelspand, gelegen aan de Boomsesteenweg nr. 860 te Wilrijk, dat zij verhuurt aan vestigingen van Hubo en Leen Bakker.

Het pand ligt volgens de bestemmingsvoorschriften van het bij koninklijk besluit van 3 oktober 1979 vastgestelde gewestplan Antwerpen in industriegebied.

X-17.348-2/7

3.2. De verzoekende partij wenst een herinrichting...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT