Décision judiciaire de Raad van State, 9 mars 2021

Date de Résolution 9 mars 2021
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 250.024 van 9 maart 2021 in de zaak A. 232.970/VII-41.028

In zake: de BVBA QUIRYNEN ENERGY FARMING bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Ilse Cuypers kantoor houdend te 2600 Antwerpen Posthofbrug 6, bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jürgen Vanpraet en Bram Van den Berghe kantoor houdend te 8820 Torhout

Oostendestraat 306 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 19 februari 2021, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “het besluit van het departement Omgeving, afdeling Handhaving van 17 februari 2021 houdende de veiligheidsmaatregelen volgens artikel 16.7.1 DABM.”

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 1 maart 2021, om 10.00 uur.

Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

VII-41.028-1/23

Advocaten Ilse Cuypers en Nino Vermeire, die verschijnen voor de verzoekende partij en advocaat Bram Van den Berghe, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3. Het bedrijf van de verzoekende partij maakt het voorwerp uit van een strafrechtelijk onderzoek naar mestfraude. Het persbericht dat het openbaar ministerie omtrent dit onderzoek heeft gepubliceerd op 11 februari 2021 luidt:

In beide onderzoeken zijn tot nu aanwijzingen gevonden van grootschalige fraude met mest, onder meer door het uitvoeren van grote aantallen niet-geregistreerde mesttransporten en het manipuleren van analyseresultaten van staalnames van mest.(...)

Uit de aard van de vermoede misdrijven volgt dat er mogelijk risico‟s kunnen bestaan voor het milieu of de volksgezondheid. Daarom werden ook de bevoegde bestuurlijke overheden ingelicht, zodat zij eventueel de nodige maatregelen zouden kunnen treffen. Het verdere onderzoek, onder andere door aangestelde deskundigen, zal moeten uitwijzen of deze risico‟s zich ook werkelijk hebben voorgedaan.

De feiten zijn op dit moment gekwalificeerd als criminele organisatie, valsheid in geschriften, oplichting, inbreuken op het mestdecreet, op het omgevingsvergunningsdecreet, op het decreet algemene bepalingen milieubeleid en op het materialendecreet, inbreuken op de Europese Verordening inzake overbrenging van afvalstoffen en inbreuken op de Europese Verordening inzake dierlijke bijproducten

4. Nadat de verwerende partij kennis had gekregen van dit onderzoek werd op 17 februari de bestreden beslissing genomen. Deze luidt:

VII-41.028-2/23

Voorliggende veiligheidsmaatregel werd opgesteld met inachtname van onderstaande wetgevende bepalingen: - Art 16.7.1, 16.7.2 en 16.7.5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, - Art. 163.1 §110 en 16.3.9 §2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, - Art. 12. 1° van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008 tot uitvoering van tite1 XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, - Art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,

Bij besluit van 1 april 2017 heeft de secretaris-generaal van het departement Omgeving gewestelijke toezichthouders aangesteld overeenkomstig art. 12, 1° van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De actuele vergunningstoestand van hogergenoemd bedrijf betreft de volgende (in chronologische volgorde). - milieuvergunning dd. 12 oktober 2006 met referentie MLAV1/06-206 waarbij aan de heer Frank Quirynen de vergunning wordt verleend voor het uitbaten van een covergistingsinstallatie en een rundveebedrijf - milieuvergunning dd. 18 juni 2009 met referentie MLAV1/09-122 waarbij aan de heer Frank Quirynen de vergunning wordt verleend voor de uitbating van een mestdrooginstallatie. - milieuvergunning dd.14 oktober 2010 met referentie MLAV1/10-128 waarbij aan de heer Frank Quirynen de vergunning wordt verleend om de jaarlijkse vergistingscapaciteit uit te breiden naar een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton organisch biologische afvalstoffen, energiegewassen en mest. - milieuvergunning dd. 20 oktober 2011 met referentie MLVER-2011.100 waarbij aan de heer Frank Quirynen de vergunning wordt verleend voor onder andere de uitbreiding van de opslag van organisch-biologische afvalstoffen, de wijziging van de mestdroger naar een digestaatdroger en de uitbreiding van de jaarlijkse verwerkingscapaciteit van de digestaatdroger. - milieuvergunning dd. 20 december 2012 met referentie MLVER-2012-233 waarbij aan de heer Frank Quirynen de vergunning wordt verleend voor onder andere de uitbreiding van de opslagcapaciteit voor biogas en biogasproductie. - de overname dd. 28 oktober 2014 met referentie MLVER-2014-077 waarbij de covergistingsinstallatie en aanverwante rubrieken worden overgenomen door bvba Quirynen Energy Farming. - milieuvergunning dd. 10 september 2015 met referentie MLAV1-2015-0060 waarbij aan de bvba Quirynen Energy Farming de vergunning wordt verleend voor onder andere de uitbreiding van de biogasproductie en de opslag van organisch-blologischeafvalstoffen.1 - Ministerieel Besluit dd. 8 april 2016 met referentie AMV/000M141948/1007 waarbij de bijzondere vergunningsvoorwaarden van de milieuvergunning dd. 10 september 2015 werden gewijzig door

VII-41.028-3/23

toevoeging van volgende bijzondere voorwaarden. „9 De dual fuel motor wordt voorzien van een actief koolfilter zodat de S02-dmissie maximaal 13.530 kg per jaar bedraagt. 10, Er worden de nodige maatregelen getroffenom broel van de vaste OBA te vermijden en te detecteren.‟

De toezichthouders van de afdeling handhaving stelden het volgende vast: - In 2020 werd een controle uitgevoerd op de conformiteit van de aangevoerde organisch biologische afvalstoffen op de samenstellingsvoorwaarden van bijlage 231 van VLAREMA. Er werd vastgesteld dat op het bedrijf een afvalstof werd aanvaard en verwerkt genaamd „Ijzerslib Loosdrecht‟. Een VLAREMA-analyse van deze afvalstof toonde aan dat dit ijzerslib 9,33 maal de norm van bijlage 2.3.1 van VLAREMA aan arseen bevatte. Deze vaststelling werd opgenomen in het proces-verbaal met notitienummer AN64.H1.0151-20 - Op 11 februari 2021: ͦ de aanwezige administratieve bediende werd verzocht om de beschikbare analysen op de eindproducten door te sturen. Bij nazicht van deze analysen bleken volgende niet gemelde overschrijdingen. • Een analyseresultaat van een staal van de dunne fractie dat op 28 juli 2017 werd genomen, vertoonde overschrijdingen voor de parameters E. coli (alle deelstalen) en de parameter Salmonella (overschrijdingen bij 4 van de 5 deelstalen). Deze overschrijding werd niet gemeld aan onze afdeling. Op 7 augustus 2017 werd opnieuw een staal genomen van deze stroom. Het staal dat op 7 augustus 2017 werd bemonsterd, vertoonde geen overschrijdingen voor de parameters Salmonella en E. coli. Enkel dit conforme resultaat werd aan onze afdeling bezorgd. Het afvoerregister toont aan dat van 28 juli 2017 tot 7 augustus 2017 1050,41 ton eindproduct werd afgevoerd, ondanks dat dit eindproduct overschrijdingen vertoonde voor de parameters E coli (alle deelstalen) en de parameter Salmonella (overschrijdingen bij 4 van de 5 deelstalen)

• Toetsing van de analyseresultaten van de eindproducten aan de samenstellingsvoorwaarden van bijlage 23.1 van VLAREMA vertoonde voor een staalname die op 22 januari 2015 plaats vond op het ruw digestaat, een overschrijding voor de parameter koper (de norm die van kracht was voor 5 maart 2018). Deze overschrijding werden niet gemeld aan onze afdeling.

Een nieuwe analyse op het ruw digestaat werd pas uitgevoerd op 15 juli 2015. Uit de analyse van 15 juli 2015 blijkt dat het ruw digestaat op dat moment geen overschrijding meer vertoonde voor de parameters koper. Het afvoerregister toont aan dat van 22 januari 2015 tot 15 juli 2015 8404,91 ton ruw digestaat werd afgevoerd.

Wanneer er na verdunning nog een overschrijding van de norm voor koper kan worden teruggevonden in het eindproduct, impliceert dit dat één of meerdere van de aangewende afvalstof(fen) een uiterst hoge concentratie aan koper hebben bevat. Aangezien de aangevoerde afvalstof niet voldeed aan de samenstellingsvoorwaarden van bijlage 2.3.1 van VLAREMA, is er sprake van een afvalstof en niet van een grondstof.

• De toetsing van diverse analyseresultaten van de eindproducten aan de samenstellingsvoorwaarden van bijlage 2.31 van VLAREMA, vertoonden in het werkingsjaar 2016 overschrijdingen voor de parameter Nikkei Deze

VII-41.028-4/23

overschrijdingen werden niet gemeld aan onze afdeling. Concreet betrof het volgende analyseresultaten: • De analyse van een staal dat werd genomen van het ruw digestaat op 17 mei 2016.

• De analyse van een staal dat werd genomen van het gedroogd digestaat op 17 mei 2016.

• De analyse van een staal dat werd genomen van het gedroogd digestaat op 6 juni 2016

• De analyse van een staal dat werd genomen van het ruw digestaat op 6 juni 2016.

• De analyse van een staal dat werd genomen van de dikke fractie en het ruw digestaat op 29 juni 2016

• De analyse van een staal dat werd genomen van het ruw digestaat op 31 augustus 2016.

• De analyse van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT