Décision judiciaire de Raad van State, 5 février 2021

Date de Résolution 5 février 2021
JuridictionUDN
Nature Arrest

De verzoekende partij werd te dezen precies uitgenodigd om de opgegeven eenheidsprijs te verantwoorden na identificatie door de verwerende partij als vermoedelijk abnormaal. Het ontbreekt de prijsverantwoording aan technische detaillering van de in te zetten drijvende bok. In het licht van de lokale omstandigheden en beschikbare vaargeul besluit de verwerende partij dat aldus niet controleerbaar is of de drijvende bok technisch en operationeel kan worden ingezet. In de gegeven omstandigheden lijkt de verwerende partij de grenzen van haar beoordelingsruimte niet te hebben overschreden door vast te stellen dat de (zeer) lage tarieven voor de levering van het ballaststaal in de prijsverantwoording niet werden gestaafd of toegelicht.

De bewijslast van de normaliteit van de prijs rust op de inschrijver die bevraagd is. Het staat dan ook aan hem om ten gepaste tijde en niet voor het eerst ter terechtzitting de nodige nuances te maken en een en ander uit te klaren.

Artikel 76, § 1, van het koninklijk besluit plaatsing 2017 schrijft voor wanneer een offerte substantieel onregelmatig is en verwijst uitdrukkelijk naar artikel 44 van hetzelfde besluit dat bepaalt dat een offerte moet ondertekend zijn "door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is\/zijn om de inschrijver te verbinden".De verzoekende partij meent te dezen dat de ondertekening van de offerte niet kwalificeert als een handeling van dagelijks bestuur en verwijst hiervoor naar een passage uit de statuten van de deelnemer. Deze passage moet evenwel worden gelezen in het licht van van artikel 7:121 van het (nieuwe) WVV dat voortaan een definitie bevat van het begrip "dagelijks bestuur".

Hoewel het verbod uit artikel 10 van de rechtsbeschermingswet, luidens welk "bepaalde gegevens evenwel niet [mogen] worden meegedeeld indien de openbaarmaking ervan de toepassing van een wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met het openbaar belang, nadelig zou zijn voor de rechtmatige commerciële belangen van publieke of private ondernemers of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT