Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

Datum uitspraak:2021/01/28
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Er lijkt te mogen worden aangenomen dat de vereiste uit artikel 65 van het koninklijk besluit plaatsing 2017, luidens hetwelk de aanbestedende overheid "verplicht [is] om elk kwalitatief selectiecriterium van economische, financiële en\/of technische aard te verbinden aan een gepast niveau\

 
GRATIS UITTREKSEL

Te dezen is er minstens een kwantitatief criterium voorhanden voor de "technische en beroepsbekwaamheid" via het criterium "drie relevante referenties\

In het arrest TNS Dimarso van 14 juli 2016 (C-16\/15) stelt het Hof dat een bekendmaking in het algemeen niet vereist is voor de beoordelingsmethode gebruikt bij de toetsing aan de gunningscriteria.

Het komt in de eerste plaats aan de aanbestedende overheid toe om de geschiktheid van een inschrijver om de opdracht zoals omschreven in het bestek te volbrengen, te beoordelen. Zij beschikt daarbij over beoordelingsruimte. Wel dient de aanbestedende overheid bij die beoordeling de regels die zijzelf heeft vastgelegd in de opdrachtdocumenten na te leven bij de concrete toepassing ervan, verplichting die voortvloeit uit het in dit middel ingeroepen patere legem quam ipse fecisti -beginsel. Daaruit vloeit voort dat de aanbestedende overheid bij de beoordeling van een aanvraag tot deelneming gebonden is door de regels die hieromtrent in de opdrachtdocumenten zijn vastgesteld.

In een eerste grief voert de verzoekende partij in essentie aan dat de bestreden beslissing ten onrechte uitgaat van een maximum aantal te selecteren kandidaten - vier - terwijl dit niet, zoals door artikel 79 van de wet overheidsopdrachten 2016 zou zijn vereist, werd vermeld in de aankondiging. Te dezen moet worden vastgesteld dat in de aankondiging zoals bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen, sub II.2.9) "Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd" bij "Beoogd aantal gegadigden" wordt vermeld : "4" en dat in de voorgedrukte passage "of Beoogd minimum: \/; Maximumaantal (voetnoot 2 : indien van toepassing)" niets is ingevuld. Ook in de aankondiging zoals bekendgemaakt in het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie" wordt enkel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT