Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

Datum uitspraak:2021/01/28
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Uit het toepassingsgebied van het bosdecreet volgt niet dat bestaande bossen die als tuin worden ingericht niet onder de bescherming van het decreet vallen.

 
GRATIS UITTREKSEL

Een toezichthouder van het ANB heeft een proces-verbaal opgesteld ten laste van verzoeker. Op grond van art. 16.3.25 DABM heeft dit proces-verbaal bewijswaarde tot het tegendeel is bewezen. De vaststellingen van dit proces-verbaal worden gestaafd met foto's. Uit die vaststellingen en foto's, waarvoor een bijzondere bewijswaarde geldt, blijkt dat in 2012 het betrokken perceel nog volledig bezet was met bomen, dat vervolgens in 2015 een aantal bomen werden gekapt en dat het betrokken perceel in 2017 volledig was ontbost om plaats te maken voor een gazon en verhardingen. Verzoeker slaagt er niet in de juistheid van deze vaststellingen te ontkrachten.

"Houtachtige struikvegetaties" kunnen een bestanddeel uitmaken van een bos en ook "kaalvlaktes" blijven tot het bos behoren. Een eerdere "uitdunning" van het bomenbestand, doet geen afbreuk aan de kwalificatie van de resterende, aanwezige vegetatie als bos.

Dat een gedeelte van het perceel reeds gebruikt werd als tuin, sluit niet uit dat een ander gedeelte ervan nog als bos moet worden gekwalificeerd. De betrokken handelingen konden dan ook niet zijn vrijgesteld van een vergunningsplicht, nu zij betrekking hadden op het beboste gedeelte van het perceel.

Volgens art. 4, 15°, van het bosdecreet moet onder 'ontbossen' worden verstaan: "iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven". Op luchtfoto's van 2015 en 2016 is het betrokken bos nog zichtbaar, op de luchtfoto van 2017 is dit niet meer geval en is te zien dat een gazon en een aarden wal werden aangelegd. Er is bijgevolg wel degelijk sprake van een ontbossing in de zin van het bosdecreet. De vaststellingen en foto's in het proces-verbaal maken een afdoende bewijskrachtig gegeven uit waaruit het effectief rooien van een beboste oppervlakte in de zin van het bosdecreet blijkt.

Het uitgangspunt van de bestreden beslissing is de "eerder beboste toestand" op de luchtfoto van 2015 die wordt vergeleken met de toestand in 2017, op grond waarvan wordt vastgesteld dat het betrokken perceel in 2017 volledig is ontbost en een gazon en aarden omwalling zijn aangelegd. Dat voorheen reeds een ontbossing werd doorgevoerd op het betrokken perceel, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat een kaalkap heeft plaatsgevonden en dat het in 2015 aanwezige bos door toedoen van verzoeker volledig is verdwenen. De beschouwing dat uit de luchtfoto van 2015 niet blijkt welke vegetatie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT