Décision judiciaire de Raad van State, 14 janvier 2021

Date de Résolution14 janvier 2021
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER

A R R E S T

nr. 249.482 van 14 januari 2021 in de zaak A. 232.447/XII-9.002

In zake: de NV GRAND CASINO DE DINANT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Bettina Poelemans en Antoon Dierick kantoor houdend te 9051 Sint-Denijs-Westrem Kortrijksesteenweg 1144G bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de GEMEENTE MIDDELKERKE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Dirk De Keuster kantoor houdend te 2980 Sint-Antonius-Zoersel Handelslei 60 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen:

1. de NV BELCASINOS 2. de NV CASINO KURSAAL OOSTENDE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten David D‘Hooghe en Louis François kantoor houdend te 1000 Brussel Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 11 december 2020, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van:

―- De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de

Gemeente Middelkerke van 1 oktober 2019 waarbij wordt beslist om voor de concessie ‗tot het exploiteren van een kansspelinrichting klasse I (vergunning A/A+)‘ de NV Belcasinos te selecteren en deze

XII-9002-1/22

toe te laten tot het indienen van een offerte; - De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Middelkerke van 4 februari 2020 waarbij werd beslist om voor de concessie ‗tot het exploiteren van een kansspelinrichting klasse I (vergunning A/A+) — bestek 2019-518257‘ de offerte van de NV Belcasinos mee voorlopig te rangschikken en de NV Belcasinos uit te nodigen tot het indienen van een BAFO; - De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Middelkerke van 21 februari 2020 waarbij werd beslist om voor de concessie ‗tot het exploiteren van een kansspelinrichting klasse I (vergunning A/A+) — bestek 2019-518257‘ de NV Belcasinos aan te duiden als definitief eerst gerangschikte inschrijver en de NV Belcasinos uit te nodigen tot het finaliseren van het ontwerp van concessieovereenkomst conform de vigerende kansspelwetgeving, de gunningsleidraad en zijn offerte; - De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Middelkerke van 25 november 2020 waarbij werd beslist om de ‗concessie tot het exploiteren van een kansspelinrichting klasse I (vergunning A/A+)‘ op het grondgebied van de gemeente Middelkerke — bestek 2019-518257 te gunnen aan de NV Belcasinos overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten vastgelegd in de concessieovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2020.‖

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Met een verzoekschrift van 23 december 2020 hebben de nv Belcasinos en de nv Casino Kursaal Oostende gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 januari 2021, om 10.15 uur.

Kamervoorzitter Dierk Verbiest heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Bettina Poelemans en Antoon Dierick, die verschijnen voor de verzoekende partij, advocaat Dirk De Keuster, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat David D‘Hooghe, die verschijnt voor de tussenkomende partijen, zijn gehoord.

XII-9002-2/22

Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Eylenbosch heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De gemeente Middelkerke organiseert twee afzonderlijke gunningsprocedures: enerzijds inzake de concessie van een kansspelinrichting en anderzijds betreffende een Design&Buildopdracht (hierna: D&B-opdracht) voor het nieuwe casinogebouw (ook Kursaal genoemd).

De concessieprocedure wordt bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van 17 juni 2019 en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie van 18 juni 2019. De selectieleidraad wordt toegevoegd.

De huidige concessie, en door de kansspelcommissie afgegeven vergunning voor de betrokken inrichting, vervalt op 30 juni 2022.

Het casino is actueel tijdelijk ondergebracht in het Sporthotel Gryson, te 8430 Middelkerke, Westendelaan 94, en zal na de realisatie van het nieuwe casinogebouw, hierna Kursaal genoemd, op de Zeedijk van Middelkerke zijn intrek nemen.

De concessie wordt in beginsel voor een periode van 30 jaar verleend bestaande uit twee aaneensluitende periodes van 15 jaar en onder de voorwaarde dat de concessiehouder tijdig een nieuwe vergunning en verlenging van de lopende vergunning van de klasse A/A+ verkrijgt, afgegeven door de Kansspelcommissie.

De concessie voor de kansspelinrichting wordt in de markt gebracht met een keuze voor de toepassing van de wet van 17 juni 2016 ‗betreffende de concessieovereenkomsten‘ (hierna: concessiewet) en het

XII-9002-3/22

koninklijk besluit van 25 juni 2017 ‗betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten‘ (hierna: koninklijk besluit plaatsing concessie).

3.2. Er wordt gekozen voor een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

In de selectieleidraad worden drie procedurefasen onderscheiden:

―1. Fase 1: Het toegangsrecht en kwalitatieve selectie (selectiefase): hierbij wordt vooreerst nagegaan of de Kandidaat niet aan één van de in deze Selectieleidraad opgesomde uitsluitingsvoorwaarden beantwoordt en tevens voldoet aan de gestelde financiële, economische en technische selectievoorwaarden om te kunnen meedingen. Vervolgens wordt bepaald welke Kandidaten zullen worden uitgenodigd om een Offerte in te dienen, zoals hierna verder uiteengezet.

2. Fase 2: hierbij worden de Offertes van de Inschrijvers op basis van de Concessieleidraad vastgelegde gunningscriteria beoordeeld. Dit leidt tot een rangschikking van de Offertes en – eventueel na het indienen van een beste en laatste offerte (BAFO) en een rangschikking op basis van deze BAFO‘s - tot het aanduiden van de best geplaatste inschrijver die toegelaten worden tot fase 3.

3. Fase 3: met de best geplaatste Inschrijver wordt verder onderhandeld tot het afsluiten van de Concessieovereenkomst.

Zo de Concessieverlenende overheid dit nodig acht, kan ze de Kandidaten resp. Inschrijvers in elke stap van deze procedure uitnodigen tot het verstrekken van bijkomende inlichtingen en/of een toelichting.‖

3.3. De selectieleidraad bevat onder het opschrift ―Beschrijving van de kwalitatieve selectie‖ de volgende selectievereiste:

―4.4 Selectiecriteria 4.4.1 Minimumeisen met betrekking tot de financiële en economische draagkracht […]

De Kandidaat moet in de laatste drie boekjaren een gemiddelde jaarlijkse omzet van minimaal tien miljoen euro ‗gross gaming revenu‘ (geconsolideerd) uit de uitbating van Kansspelinrichtingen behaald hebben. Dit betreft dus de gezamenlijke inkomsten uit de door de

XII-9002-4/22

Kandidaat geëxploiteerde kansspelinrichtingen, zowel offline als online, zoals overgemaakt overeenkomstig het daartoe door de Cel Audit van de Kansspelcommissie verplicht formulier. […].‖

3.4. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke selecteert op 1 oktober 2019 vier kandidaten: de nv Grand Casino de Dinant, de nv Eck, de nv Golden Palace Casino Middelkerke en de nv Belcasinos.

Dit is de eerste bestreden beslissing.

3.5. De gunningsleidraad wordt goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 december 2019.

Het enig gunningscriterium is het bedrag van de jaarlijkse concessievergoeding die verschuldigd is vanaf de aanvang van de concessie, dit is 1 juli 2022.

Offertes die een jaarlijkse concessievergoeding aanbieden van minder dan 1.000.000 euro zullen met toepassing van de selectieleidraad onontvankelijk worden verklaard en niet beoordeeld.

3.6. De eerste offertes worden ingediend op 31 januari 2020. Drie van de vier geselecteerde inschrijvers hebben een bod uitgebracht: 1. de nv Golden Palace Casino Middelkerke: 1.500.000 euro; 2. de nv Grand Casino de Dinant: 1.487.500 euro ; en 3. de nv Belcasinos : 1.050.000 euro.

Op 4 februari 2020 beslist het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Middelkerke om de offertes voorlopig te rangschikken en alle inschrijvers uit te nodigen tot het indienen van een BAFO.

Dit is de tweede bestreden beslissing.

3.7. De BAFO‘s worden ingediend op 14 februari 2020.

XII-9002-5/22

3.8. Op 21 februari 2020 stelt het college van burgemeester en schepenen de definitieve rangschikking vast: 1. de nv Belcasinos: 2.500.000 euro ; 2. de nv Grand Casino de Dinant: 2.022.000 euro ; en 3. de nv Golden Palace Casino Middelkerke: 1.718.000 euro.

De nv Belcasinos wordt als definitief eerst gerangschikte inschrijver uitgenodigd tot het finaliseren van het ontwerp van concessieovereenkomst.

Dit is de derde bestreden beslissing.

3.9. In het najaar van 2020 wordt de concessieovereenkomst onderhandeld met de voorkeursbieder.

Inmiddels wordt, naar verklaring van de verwerende partij, op 10 september 2020 de overheidsopdracht voor het casinogebouw gegund aan het bouwteam Nautilus. Er is geen schorsings- of annulatieprocedure bij de Raad van State ingeleid tegen deze beslissing.

3.10. Op 25...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT