Décision judiciaire de Raad van State, 12 janvier 2021

Date de Résolution12 janvier 2021
JuridictionCassatie
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 249.458 van 12 januari 2021 in de zaak A. 223.640/XIV-37.553

In zake : de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Carmenta Decordier kantoor houdend te 9041 Gent-Oostakker Orchideestraat 61 A

tegen :

XXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Vantieghem kantoor houdend te 9000 Gent Hulstboomstraat 30 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het cassatieberoep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 30 oktober 2017, strekt tot de cassatie van het arrest nr. 192.731 van 28 september 2017 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Bij arrest nr. 243.535 van 29 januari 2019 is het debat heropend.

  Eerste auditeur Marijke Van Limbergen heeft een aanvullend verslag opgesteld, op grond van artikel 17 van het koninklijk besluit van

  XIV-37.553-1/4

  30 november 2006 ‘tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State’.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 16 december 2020, om 14.15 uur.

  Staatsraad Carlo Adams heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Tine Bricout, die loco advocaat Carmenta Decordier verschijnt voor de verzoekende partij, is gehoord.

  Eerste auditeur Marijke Van Limbergen heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 3. De feiten zijn weergegeven in het arrest nr. 243.535 van 29 januari 2019. Er wordt naar verwezen.

  IV. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

 4. Het belang bij een cassatieberoep voor de Raad van State moet niet enkel bestaan bij het instellen van dat beroep maar ook gedurende de gehele procedure, tot op het ogenblik van de uitspraak. Het kan teloorgaan door omstandigheden die zich in de loop van het geding voordoen. Daarenboven moet een verzoeker wiens belang in de loop van het geding op grond van relevante

  XIV-37.553-2/4

  gegevens in vraag wordt gesteld, daarover standpunt innemen en het behoud van zijn belang aantonen.

  Met een brief van haar advocaat van 20 oktober 2020 deelt de verzoekende partij mee dat verweerder inmiddels in het bezit is gesteld van een F-kaart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT