Décision judiciaire de Raad van State, 9 novembre 2020

Date de Résolution 9 novembre 2020
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 248.849 van 9 november 2020 in de zaak A. 230.986/IX-9719

In zake: de VZW KOERDISCH INSTITUUT woonplaats kiezend te 1210 Brussel Bonneelstraat 16 en bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jan Fermon kantoor houdend te 1210 Brussel Haachtsesteenweg 55

tegen:

de VLAAMSE GEMEENSCHAP bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Frederik Vandendriessche, Ian Arnouts en Niels Tack kantoor houdend te 1000 Brussel

Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 10 juni 2020, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de Vlaamse regering van 10 april 2020 waarbij de vzw Koerdisch Instituut niet langer wordt erkend als sociaal-culturele volwassenenorganisatie vanaf 1 januari 2021.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Eerste auditeur Alexander Van Steenberge heeft een verslag opgesteld.

  IX-9719-1/8

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 19 oktober 2020.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Advocaat Jan Fermon, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Niels Tack, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Alexander Van Steenberge heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. De bestreden beslissing

 3. Bij het bestreden besluit van 10 april 2020 beslist de Vlaamse regering om verzoekster niet langer te erkennen en te subsidiëren als sociaal-culturele volwassenenorganisatie.

  In de kennisgeving van het besluit aan verzoekster staat het volgende:

  “Uw organisatie wordt gesubsidieerd en erkend als een sociaal-culturele volwassenenorganisatie die een werking ontplooit in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of als een sociaal-culturele volwassenenorganisatie die een werking ontplooit in het Nederlandse taalgebied, zoals vermeld in artikel 4 van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

  Overeenkomstig artikel 19 van het decreet bracht een visitatiecommissie in 2018 een bezoek ter plaatse met het oog op de evaluatie van de werking van de organisatie als sociaal-culturele volwassenenorganisatie. Het resultaat

  IX-9719-2/8

  van deze visitatie was „negatief met aanbevelingen‟ (artikel 23, §3, tweede lid, 3°).

  Conform artikel 60, § 13 eerste lid van het decreet diende uw organisatie een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT