Décision judiciaire de Raad van State, 15 octobre 2020

Date de Résolution15 octobre 2020
JuridictionCassatie
Nature Arrest

Het middel dat ervan uitgaat dat art. 4.7.23, § 2 en § 3 VCRO vormvoorwaarden zoals de ondertekening en de formele motivering, van de door de deputatie te nemen beslissing over het ingesteld beroep bepaalt, faalt naar recht.

Art. 4.7.21, § 2, 2°, VCRO vereist niet dat de beroeper hinder of nadelen die het gevolg zijn van de bestreden vergunningsbeslissing moet ondervinden. Het volstaat dat de beroeper redelijkerwijze aannemelijk maakt dat er een risico op het ondergaan van de aangevoerde rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen van de bestreden vergunningsbeslissing bestaat. Deze bepaling vereist niet dat deze hinder of nadelen of het risico op het ondergaan van deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT