Décision judiciaire de Raad van State, 9 octobre 2020

Date de Résolution 9 octobre 2020
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Ve KAMER

A R R E S T

nr. 248.543 van 9 oktober 2020 in de zaak A. 230.471/V-2000

In zake: 1. de BV SENIORS CARE-ION 2. de NV MAJIC HOLDING 3. de NV COFINIMMO bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Kristiaan Caluwaerts en Joachim Lebeer kantoor houdend te 2600 Berchem

Potvlietlaan 4 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Tangui Vandenput, Patrik De Maeyer en Dominique Vermer kantoor houdend te 1160 Brussel

Tedescolaan 7 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

la RADIO-TÉLÉVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten France Maussion en Olivier Di Giacomo en Renaud Smal kantoor houdend te 1000 Brussel

Loksumstraat 25 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingediend op 6 april 2020, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de gemachtigde ambtenaar van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 7 februari 2020 waarbij aan de

V-2000-1/13

‡AJKUQBIDA-BECHIAV‡

„Radio-Télévision Belge de la Communauté Française‟ (hierna: de Rtbf) de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het gedeeltelijk afbreken en heropbouwen van een omroepgebouw op een terrein gelegen aan de August Reyerslaan 52 te Schaarbeek (hierna: het Rtbf-terrein).

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

Met een verzoekschrift van 20 mei 2020 heeft de Rtbf gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

Eerste auditeur An Van den broeck heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 5 oktober 2020.

Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Joachim Lebeer en Jannick Grauwels, die loco advocaat Kristiaan Caluwaerts verschijnen voor de verzoekende partijen, advocaat Laurens De Breucker, die loco advocaten Tangui Vandenput, Patrick De Maeyer en Dominique Vermer verschijnt voor de verwerende partij en advocaten Renaud Smal en Hannah Dusauchot, die loco advocaten France Maussion en Olivier Di Giacomo verschijnen voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur An Van Den Broeck heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

V-2000-2/13

‡AJKUQBIDA-BECHIAV‡

III. Feiten

3. Verzoekers zijn de uitbater en de eigenaars van een woonzorgcentrum, gelegen op een terrein aan de Kolonel Bourgstraat 74-78 te Schaarbeek (hierna: het terrein van het woonzorgcentrum). Op het terrein van het woonzorgcentrum bevindt zich een tuin met achteraan een tuinmuur. In de tuinmuur is er een poort (hierna: de tuinpoort) die toegang geeft tot een driehoekig restperceeltje, dat behoort tot het terrein van het woonzorgcentrum (hierna: het driehoekig restperceeltje). De voornoemde tuinmuur loopt langs twee van de drie zijden van het driehoekig restperceeltje. Aan de open zijde van het driehoekig restperceeltje paalt het terrein van het woonzorgcentrum aan het Rtbf-terrein.

Volgens verzoekers kunnen de bewoners van het woonzorgcentrum in geval van een calamiteit geëvacueerd worden via achtereenvolgens de tuinpoort, het driehoekig restperceeltje en de bestaande openluchtparking op het Rtbf-terrein (hierna: de beweerde evacuatieweg).

4. Op 30 juni 2017 (datum van het ontvangstbewijs) dient de tussenkomende partij bij de gemachtigde ambtenaar van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een aanvraag in om een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen voor het gedeeltelijk afbreken en heropbouwen van een omroepgebouw op het Rtbf-terrein.

Volgens de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk bestemmingsplan is het Rtbf-terrein gesitueerd in een “gebied van collectief belang of van openbare diensten”.

V-2000-3/13

‡AJKUQBIDA-BECHIA...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT