Décision judiciaire de Raad van State, 20 décembre 2019

Date de Résolution20 décembre 2019
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 246.511 van 20 december 2019 in de zaak A. 229.124/X-17.578

In zake : 1. Rafaël RABAEY 2. Joseph BOONE 3. Robert DEDECKERE 4. Agnes RIVIÈRE 5. Johan RAMON bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Marleen Ryelandt kantoor houdend te 8200 Brugge Gistelsesteenweg 472 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

  1. de STAD GISTEL 2. de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 3. het VLAAMSE GEWEST

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 14 september 2019, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de gemeenteraad van de stad Gistel van 6 juni 2019 houdende de definitieve vaststelling van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “De Koolaerd”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 20 december 2019.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

X-17.578-1/8

Advocaat Marleen Ryelandt, die verschijnt voor de verzoekende partijen, is gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Het plangebied van het bestreden gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: het plangebied) situeert zich ten westen van de kern van het centrum van Gistel, in de nabijheid van het op- en afrittencomplex van de E40 Brugge-Calais.

Overeenkomstig de bestemmingsvoorschriften van het bij koninklijk besluit van 26 januari 1977 vastgesteld gewestplan “OostendeMiddenkust” is het plangebied bijna integraal als agrarisch gebied bestemd.

3.2. Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden van 22 juni 1994 wordt het bijzonder plan van aanleg (BPA) “De Koolaard” van de stad Gistel goedgekeurd. Dat BPA voorziet in een uitbreiding van de industriezone “Konijnenbos” op de gronden die van het plangebied deel uitmaken. Met zijn arresten nrs. 53.047 van 27 april 1995 en 57.035 van 14 december 1995 schorst, respectievelijk vernietigt, de Raad van State dit BPA.

3.3. Met een besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT