Vonnis van Raad van State, 24 oktober 2019

Datum uitspraak:24 oktober 2019
Jurisdictie:Cassatie
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Uit de gegevens van het dossier waarop de RvS acht mag slaan, blijkt dat aan de voor de RvVb bestreden vergunningsbeslissing van de deputatie geen last is verbonden in de zin van art. 4.2.20, §1, vierde lid VCRO en art. 4.2.5, §1, eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid. Het bestreden arrest dat aanneemt dat aan de last van het bescheiden woonaanbod is voldaan, zelfs indien dit niet... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 245.875 van 24 oktober 2019 in de zaak A. 226.684/VII-40.429

In zake : het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

VAN DE STAD SINT-NIKLAAS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Floris Sebreghts en Jean-Christophe Beyers kantoor houdend te 2018 Antwerpen Mechelsesteenweg 27 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

VAN OOST-VLAANDEREN

Tussenkomende partij : de NV MATEXI PROJECTS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Wim De Cuyper en Bram De Smet kantoor houdend te 9100 Sint-Niklaas Vijfstraten 57 bij wie woonplaats wordt gekozen

Verzoekende partij in tussenkomst : de LEIDEND AMBTENAAR VAN HET DEPARTEMENT OMGEVING bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Veerle Tollenaere kantoor houdend te 9000 Gent Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VII-40.429-1/8

I. Voorwerp van het beroep

 1. Het cassatieberoep, ingesteld op 14 november 2018, strekt tot de nietigverklaring van arrest nr. RvVb/A/1819/0008 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (hierna: RvVb) van 4 september 2018 in de zaak RvVb/1415/0429/A/0411.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. Een beschikking van 12 december 2018 verklaart het cassatieberoep toelaatbaar.

  De verwerende partij heeft een memorie van antwoord en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  De tussenkomende partij heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is voorlopig toegestaan bij beschikking van 18 februari 2019. De tussenkomende partij heeft een memorie ingediend.

  De verzoekende partij in tussenkomst heeft een verzoekschrift tot tussenkomst ingediend. De tussenkomst is voorlopig toegestaan bij beschikking van 16 januari 2019. De verzoekende partij in tussenkomst heeft een memorie ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld, op grond van artikel 16 van het koninklijk besluit van 30 november 2006 tot vaststelling van de cassatie-procedure bij de Raad van State.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2019.

  Staatsraad Pierre Lefranc heeft verslag uitgebracht.

  VII-40.429-2/8

  Advocaat Jean-Christophe Beyers, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Bram De Smet, die verschijnt voor de tussenkomende partij, en advocaat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT